Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


Klauzula informacyjna dla ucznia szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 16, zwana dalej Administratorem.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@psmciechanow.pl lub w siedzibie Administratora.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

1. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, na podstawie uprawnienia wynikającego z ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego, ustawy o systemie informacji oświatowej w zakresie: imienia i nazwiska, nr PESEL, adresu zamieszkania ucznia oraz rodzica/opiekuna (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia), danych kontaktowych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO) oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§2.1 Rozporządzenia)

2. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w tym: udziału w zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szkoły, innego rodzaju formach zajęć, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dziecka, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

3. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

4. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

IV. Okres przechowywania danych

1. w zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa,

2. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dane,

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy).

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, daty urodzenia, nr PESEL, imienia i nazwiska rodziców/opiekunów, adresu zamieszkania ucznia oraz rodzica/opiekuna (jeżeli są różne od adresu zamieszkania ucznia),danych kontaktowych, jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie edukacyjnym. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I. 

 

Klauzula informacyjna dla opiekunów prawnych ucznia szkoły

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Stanisława Moniuszki z siedzibą w Ciechanowie, ul. Małgorzacka 16, zwana dalej Administratorem.

I. W sprawie ochrony danych osobowych można skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email: iodo@psmciechanow.pl lub w siedzibie Administratora.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe:

5. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, na podstawie uprawnienia wynikającego z ustawy o systemie oświaty, prawa oświatowego, ustawy o systemie informacji oświatowej w zakresie: imienia i nazwiska, danych kontaktowych. Podstawą przetwarzania wyżej wymienionych danych osobowych jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 pkt c RODO), oraz ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne szkoły i placówki artystyczne dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (§2.1 Rozporządzenia)

6. w związku z realizacją celów dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych szkoły, w celu kontaktu z opiekunami prawnym, na podstawie Pani/Pana zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych, tj. danych osobowych innych niż wskazane w punkcie powyżej, przekazanych w podaniu o przyjęcie do szkoły. Podstawą przetwarzania jest ww. zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO),

7. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora w zakresie danych pozyskanych od Pani/Pana. Podstawą przetwarzania tych danych jest nasz uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

8. w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, wykazania wykonania obowiązków (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO),

III. Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO, przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych oraz otrzymania ich kopii, prawo żądania ich sprostowania (poprawiania), usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych, a także prawo do przenoszenia swoich danych osobowych. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, wskazanych powyżej w pkt II. Powyższe żądania można przesłać na adresy wskazane w pkt I. Ponadto, zgodnie z RODO przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa)

IV. Okres przechowywania danych

5. w zakresie wskazanym w pkt II Pani/Pana dane będą przechowywane przez czas wskazany w odrębnych przepisach prawa,

6. w zakresie wskazanym w pkt II.4 Pani/Pana dane będą przechowywane przez okres przedawnienia roszczeń wynikających z przepisów prawa, a także przez czas, w którym przepisy nakazują przechowywanie dane,

V. Odbiorcy danych.

Pani/Pana dane osobowe mogą zostać przekazane uprawnionym instytucjom określonym przez przepisy prawa (np. ubezpieczyciel) oraz podmiotom przetwarzającym, które świadczą usługi na rzecz Administratora danych i którym te dane są powierzane.

VI. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej (poza Europejski Obszar Gospodarczy) z wyjątkiem kiedy zdalne nauczanie będzie wiązało się z zastosowaniem narzędzi w postaci aplikacji/programów komputerowych do komunikacji, których administratorami są podmioty działające poza EOG.

VII. Podanie danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, danych kontaktowych, w tym danych umożliwiających przeprowadzenie zajęć zdalnych oraz komunikacji elektronicznej z rodzicem/opiekunem ucznia jest warunkiem wzięcia udziału w danym procesie edukacyjnym dziecka. W pozostałym zakresie podanie danych osobowych jest dobrowolne.

VIII. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji 

Informujemy, że nie podejmujemy decyzji w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

IX. Zgoda oraz informacja o możliwości wycofania zgody

W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych można przesłać na adresy wskazane w pkt I.

Państwowa Szkoła Muzyczna