Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


W zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog? e-mailow? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si? skontaktowa? pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod? osoby, której dane dotycz? oraz ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o??wiatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o??wiatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 wrze??nia 1994 r. o rachunkowo??ci i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa si? w zwi?zku z realizacj? celów dydaktycznych, wychowawczych i opieku??czych szko??y, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, wspó??pracy z innymi urz?dami oraz organami kontrolnymi, a tak??e udzia??u w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach spo??eczno??ciowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szko??y (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodz? od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywa? danych do pa??stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywa? danych osobowych innym podmiotom, a je??eli zaistnieje taka ewentualno???, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zako??czenia nauki dziecka, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Dane, których nie ma obowi?zku przechowywa?, b?d? niszczone niezw??ocznie po zako??czeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotycz? ma prawo do ???dania od administratora dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

10. Skarg? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikaj?cych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowi?zków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz?cie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowi?zku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

W zwi?zku z przekazywanymi danymi osobowymi swoimi oraz dziecka na rzecz Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog? e-mailow? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si? skontaktowa? pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka s? przetwarzane na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod? osoby, której dane dotycz? oraz ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o??wiatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o??wiatowej.

4. Przetwarzanie odbywa si? w zwi?zku z realizacj? celów dydaktycznych, wychowawczych i opieku??czych szko??y, w tym: udzia??u w zaj?ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szko??y, innego rodzaju formach zaj??, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach spo??eczno??ciowych, udzia??u oraz podawaniu publicznie imienia i nazwiska podczas konkursów/zawodów, kontaktu z opiekunami prawnymi.

5. Dane osobowe nie pochodz? od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywa? danych osobowych do pa??stw trzecich.

7. Administrator b?dzie przekazywac dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak??e osobom upowa??nionym przez opiekunów prawnych.

8. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zako??czenia nauki, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Dane, których nie ma obowi?zku przechowywa?, b?d? niszczone niezw??ocznie po zako??czeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotycz? ma prawo do ???dania od administratora dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

10. Skar? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikaj?cych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowi?zków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz?cie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowi?zku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowi?zek informacyjny dla pracowników w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawc?:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si? kontaktowa? pisemnie, za pomoc? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog? e-mailow? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si? skontaktowa? pod adresem mailowym: iodo@rt-net.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe s? przetwarzane na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod? osoby, której dane dotycz? oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si? w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowi?zków okre??lonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa si? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodz? od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywa? danych do pa??stwa trzeciego lub organizacji mi?dzynarodowej.

8. Administrator b?dzie przekazywa? dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególno??ci do: Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych, Urz?du Skarbowego.

9. Dane osobowe b?d? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

10. Osoba, której dane dotycz? ma prawo do ???dania od administratora dost?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

11. Skarg? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??? do Prezesa Urz?du Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowi?zków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak mo??liwo??ci nawi?zania wspó??pracy.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

Inspektorem Danych Osobowych jest Andrzej Rybus-To????oczko tel. 601-375-416 adres: ul. Kasprowicza 119a m.2, 01- 949 Warszawa, mail: iodo@rt-net.pl

Państwowa Szkoła Muzyczna