Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


W zwi�?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib�?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si�? kontaktowa�? pisemnie, za pomoc�? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog�? e-mailow�? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si�? skontaktowa�? pod adresem mailowym: dane_osobowe@opoczta.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe s�? przetwarzane na podstawie Rozporz�?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod�? osoby, której dane dotycz�? oraz ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o??wiatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o??wiatowej, ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, oraz ustawy z dnia 29 wrze??nia 1994 r. o rachunkowo??ci i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny.

4. Przetwarzanie odbywa si�? w zwi�?zku z realizacj�? celów dydaktycznych, wychowawczych i opieku??czych szko??y, w celu kontaktu z opiekunami prawnymi, zatrudniania pracowników, wspó??pracy z innymi urz�?dami oraz organami kontrolnymi, a tak??e udzia??u w konkursach, olimpiadach, zawodach, imprezach, wycieczkach, publikacji na stronie internetowej, portalach spo??eczno??ciowych, przekazywania do mediów, publikowania danych na terenie szko??y (m.in. na tablicach informacyjnych, w klasach).

5. Dane osobowe nie pochodz�? od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywa�? danych do pa??stwa trzeciego lub organizacji mi�?dzynarodowej.

7. Administrator nie zamierza przekazywa�? danych osobowych innym podmiotom, a je??eli zaistnieje taka ewentualno??�?, to tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

8. Dane osobowe b�?d�? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zako??czenia nauki dziecka, zgodnie z obowi�?zuj�?cymi przepisami. Dane, których nie ma obowi�?zku przechowywa�?, b�?d�? niszczone niezw??ocznie po zako??czeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotycz�? ma prawo do ??�?dania od administratora dost�?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni�?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

10. Skarg�? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??�? do Prezesa Urz�?du Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikaj�?cych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowi�?zków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz�?cie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowi�?zku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

W zwi�?zku z przekazywanymi danymi osobowymi swoimi oraz dziecka na rzecz Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie, informujemy:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Panstwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib�?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si�? kontaktowa�? pisemnie, za pomoc�? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog�? e-mailow�? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si�? skontaktowa�? pod adresem mailowym:dane_osobowe@opoczta.pl 

3. Dane osobowe Pani/Pana dziecka s�? przetwarzane na podstawie Rozporz�?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod�? osoby, której dane dotycz�? oraz ustawy z dnia 7 wrze??nia 1991 r. o systemie o??wiaty, ustawy z 14 grudnia 2016 r. Prawo o??wiatowe, ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji o??wiatowej.

4. Przetwarzanie odbywa si�? w zwi�?zku z realizacj�? celów dydaktycznych, wychowawczych i opieku??czych szko??y, w tym: udzia??u w zaj�?ciach lekcyjnych i pozalekcyjnych na terenie szko??y, innego rodzaju formach zaj�?�?, publikacji wizerunku oraz imienia i nazwiska na stronie internetowej, portalach spo??eczno??ciowych, udzia??u oraz podawaniu publicznie imienia i nazwiska podczas konkursów/zawodów, kontaktu z opiekunami prawnymi.

5. Dane osobowe nie pochodz�? od stron trzecich.

6. Administrator nie zamierza przekazywa�? danych osobowych do pa??stw trzecich.

7. Administrator b�?dzie przekazywac dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa oraz umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a tak??e osobom upowa??nionym przez opiekunów prawnych.

8. Dane osobowe b�?d�? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od dnia zako??czenia nauki, zgodnie z obowi�?zuj�?cymi przepisami. Dane, których nie ma obowi�?zku przechowywa�?, b�?d�? niszczone niezw??ocznie po zako??czeniu roku szkolnego.

9. Osoba, której dane dotycz�? ma prawo do ??�?dania od administratora dost�?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni�?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

10. Skar�? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??�? do Prezesa Urz�?du Ochrony Danych Osobowych.

11. Podanie danych osobowych wynikaj�?cych z przepisu prawa jest wymogiem ustawowym, koniecznym do wykonania obowi�?zków Administratora. Niepodanie tych danych spowoduje wszcz�?cie procedury administracyjnej przymusu wykonania obowi�?zku szkolnego.

12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Obowi�?zek informacyjny dla pracowników w zwi�?zku z przetwarzaniem danych osobowych przez pracodawc�?:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie (dalej: „ADMINISTRATOR”), z siedzib�?: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów. Z Administratorem mo??na si�? kontaktowa�? pisemnie, za pomoc�? poczty tradycyjnej na adres: ul. Ma??gorzacka 16, 06-400 Ciechanów lub drog�? e-mailow�? pod adresem: psm_ciechanow@wp.pl .

2. Administrator wyznaczy?? Inspektora Ochrony Danych, z którym mo??na si�? skontaktowa�? pod adresem mailowym: dane_osobowe@opoczta.pl 

3. Pani/Pana dane osobowe s�? przetwarzane na podstawie Rozporz�?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi�?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz�?dzenie o ochronie danych), tj. w oparciu o zgod�? osoby, której dane dotycz�? oraz ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa si�? w celu zatrudnienia oraz wykonywania obowi�?zków okre??lonych dla pracodawcy przez przepisy prawa.

5. Przetwarzanie danych osobowych nie odbywa si�? na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej.

6. Dane osobowe nie pochodz�? od stron trzecich.

7. Administrator nie zamierza przekazywa�? danych do pa??stwa trzeciego lub organizacji mi�?dzynarodowej.

8. Administrator b�?dzie przekazywa�? dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym w szczególno??ci do: Zak??adu Ubezpiecze?? Spo??ecznych, Urz�?du Skarbowego.

9. Dane osobowe b�?d�? przetwarzane przez Administratora przez 50 lat od czasu ustania stosunku pracy, zgodnie z przepisami Kodeksu Pracy.

10. Osoba, której dane dotycz�? ma prawo do ??�?dania od administratora dost�?pu do danych osobowych, ich sprostowania, usuni�?cia lub ograniczenia przetwarzania oraz o prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a tak??e prawo do przenoszenia danych.

11. Skarg�? na dzia??ania Administratora mo??na wnie??�? do Prezesa Urz�?du Ochrony Danych Osobowych.

12. Podanie danych osobowych jest wymogiem do wykonania obowi�?zków pracodawcy. Ich nie podanie spowoduje brak mo??liwo??ci nawi�?zania wspó??pracy.

13. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna