Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij

Deklaracja dostępności

Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Stanisława Moniuszki w Ciechanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.psmciechanow.pl.

Data publikacji strony internetowej: .

Data ostatniej istotnej aktualizacji: .

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: .

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest dyrektor szkoły Joanna Makijonko, e-mail: psm_ciechanow@wp.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 236724603. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury odwoławczej

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także doRzecznika Praw Obywatelskich:https://www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Dostępność  architektoniczna

  • Do budynku szkoły prowadzi 1 wejście zgodnie z adresem – ul. Niechodzka 7 (obecnie budynek wynajmowany, po zakończeniu remontu w drugiej połowie roku 2021 powrót do siedziby szkoły przy ul. Małgorzackiej 16, gdzie będzie większa liczba udogodnień dla osób niepełnosprawnych m.in. platforma dla niepełnosprawnych, toaleta dla osób niepełnosprawnych)
  • Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi.
  • Szkołę stanowi budynek parterowy. Budynek jest częściowo dostosowany dla osób niepełnosprawnych w zakresie podjazdu przed wejściem do szkoły , a także dostępności korytarza.
  • Budynek nie posiada wind ani toalet dostosowanych na potrzeby osób niepełnosprawnych.

Aplikacje mobilne

Szkoła nie posiada aplikacji mobilnych.

Informacje dodatkowe

Tłumacz języka migowego

Brak dostępności tłumacz migowego.

Banery/Logo