Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


Regulamin funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ciechanowie w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/2021

Regulamin funkcjonowania Państwowej Szkoły Muzycznej I st. w Ciechanowie w czasie pandemii w roku szkolnym 2020/2021


1.1.Uczeń może uczęszczać na zajęcia w szkole jeśli nie wykazuje objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji. Jeśli uczeń ma objawy infekcji rodzic zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym fakcie nauczyciela przedmiotu głównego.


1.2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i ze szkoły opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.


1.3. Jeśli domownicy ucznia albo on sam objęty jest kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych – zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie sekretariat szkoły – telefonicznie, lub drogą mailową


1.4. Opiekunowie odprowadzający dzieci klas I/6 mogą wchodzić do holu szkoły , zachowując niżej wymienione zasady ; przy czym należy pamiętać o ograniczeniu przebywania w szkole do niezbędnego minimum!!


a) 1 opiekun z dzieckiem/dziećmi,


b) zachowanie dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m,


c) zachowanie dystansu od pracowników szkoły min. 1,5 m,


d) opiekunowie zobowiązani są przestrzegać aktualnych przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli – stosować środki ochronne – obowiązuje osłona ust i nosa oraz dezynfekcja rąk.


1.5. Uczeń nie powinien wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy


1.6. Na terenie szkoły poza klasą lekcyjną obowiązuje bezwzględny zakaz gromadzenia się ( hol, korytarz)


Procedury bezpieczeństwa podczas przebywania na terenie szkoły (dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie szkoły – uczniów, nauczycieli, pracowników administracji oraz opiekunów )


2.1. Czekając na wejście do szkoły albo do sali uczniowie i każda inna osoba zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.


2.2. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby nie wykazujące objawów infekcji dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych lub izolacji.


2.3. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą )


Przebywanie bez maseczki możliwe jest tylko w sytuacji, kiedy pracujemy w klasie.


2.4.Przy wejściu i wyjściu do szkoły obowiązuje dezynfekcja rąk.


2.5. Wszystkie przebywające na terenie szkoły osoby obowiązuje bezwzględne stosowanie się do wytycznych określonych w komunikatach Ministra Zdrowia , zwłaszcza tych dotyczących bezpieczeństwa swojego i innych, oraz bezwzględne stosowanie się do regulaminu , który podlegać będzie modyfikacjom zgodnie z aktualną sytuacja epidemiczną.


1) obowiązek niedotykania dłońmi okolic twarzy, zwłaszcza ust, nosa i oczu, a także przestrzegania higieny kaszlu i oddychania: podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką


2) konieczność zachowania odpowiedniego dystansu od innych po zakończeniu zajęć.


3) bezwzględne podporządkowanie się procedurom postepowania w razie wystąpienia objawów niepokojących, wskazujących na możliwość zakażenia koronawirusem.


3.1. Biblioteka – na potrzeby kształcenia korzystamy z kopii, które są tworzone jedynie na potrzeby konkretnego ucznia- nauczyciela. Dostęp do materiałów nutowych jedynie poprzez nauczyciela bibliotekarza pracującego w rękawiczkach.


3.2. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu).


Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń


4.1. Przy wejściu do szkoły znajduje się informacja:


1) dotycząca objawów zarażenia koronawirusem oraz sposobów zapobiegania zakażeniu


2) zawierająca nazwę, adres oraz numer telefonu do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej


3) zawierająca adres oraz numer telefonu najbliższego oddziału zakaźnego


4) zawierająca numery telefonów do służb medycznych


5) zawierająca numer infolinii NFZ w sprawie koronawirusa (800 190 590). 6) dotycząca wyznaczonego miejsca do izolowania osoby z objawami infekcji mogącymi sugerować zakażenie koronawirusem – izolatki


4.2. Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk oraz informacja o obligatoryjnym korzystaniu z niego przez wszystkie osoby wchodzące na teren szkoły.


4.3. Drzwi do szkoły są regularnie dezynfekowane – klamki i uchwyty- prac. obsługi


4.4.. Sale są wyposażone w dodatkowe środki dezynfekcyjne. każdorazowo, po odbytej lekcji nauczyciel zobowiązany jest do dezynfekcji instrumentu, pulpitu z którego korzystają po sobie uczniowie oraz klamek z obu stron drzwi swojej klasy.


4.5.Sale są wietrzone pomiędzy zajęciami . Należy to do obowiązku nauczyciela- w trakcie zajęć a przed rozpoczęciem i po zakończeniu zajęć do pracowników obsługi.


4.6. Toalety są na bieżąco dezynfekowane i wietrzone - pracownicy obsługi


4.7. W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych znajdują się w plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem – instrukcje na temat prawidłowej dezynfekcji rąk.


4.8. Na terenie szkoły wyznaczone jest pomieszczenie wyposażone m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
Państwowa Szkoła Muzyczna