Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


UWAGA !!! PRZES?UCHANIA WST?PNE !!!

UWAGA !!! PRZES?UCHANIA WST?PNE !!!


Dnia 14 maja 2019 , w godzinach : 15.00- 19.00, odb?d? si? przes??uchania wst?pne do Pa??stwowej Szko??y Muzycznej I st. (sala koncertowa w budynku przy ul. Niechodzkiej 7). Zapraszamy dzieci i m??odzie?? od 6 - 16 lat do nauki gry na nast?puj?cych instrumentach : fortepian, skrzypce, flet, akordeon, klarnet, saksofon i wiolonczela. Przes??uchania polegaj? na za??piewaniu przygotowanej piosenki, testach s??uchowych z u??yciem fortepianu oraz sprawdzeniu przydatno??ci fizycznej i motorycznej do danego instrumentu. Nie s? konieczne jakiekolwiek przygotowania. Serdecznie zapraszamy :-)


WARUNKI PRZYST?PIENIA DO PRZES?UCHANIA WST?PNEGO


Podanie o przyj?cie do szko??y nale??y z??o??y? do dnia 13 maj 2019 roku (dost?pne w sekretariacie szko??y lub na stronie internetowej szko??y w zak??adce do pobrania).


Do podania o przyj?cie do szko??y nale??y do???czy?:


??? w przypadku kandydata w wieku 6 lat za??wiadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, lub opini? o mo??liwo??ci rozpocz?cia nauki w szkole podstawowej, wydan? przez publiczn? poradni? psychologiczno-pedagogiczn? albo niepubliczn? poradni? psychologiczno-pedagogiczn? za??o??on? zgodnie z art. 168 oraz zatrudniaj?c? pracowników posiadaj?cych kwalifikacje okre??lone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,


??? za??wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza?? zdrowotnych do podj?cia kszta??cenia w szkole muzycznej I st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,


??? obowi?zek informacyjny dla kandydata i dla opiekunów w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych;


ewentualnie dokumenty :


??? wielodzietno??? rodziny kandydata;


??? niepe??nosprawno??? kandydata;


??? niepe??nosprawno??? jednego z rodziców kandydata;


??? niepe??nosprawno??? obojga rodziców kandydata;


??? niepe??nosprawno??? rodze??stwa kandydata;


??? samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;


??? obj?cie kandydata piecz? zast?pcz?;


Podczas przes??uchania wst?pnego brane b?d? pod uwag? wyniki badania przydatno??ci, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnie?? muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na okre??lonym instrumencie.


Badanie obejmuje: za??piewanie z pami?ci piosenki. sprawdzenie poczucia rytmu, s??uchu muzycznego, pami?ci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na okre??lonym instrumencie, rozmow? z kandydatem.
Państwowa Szkoła Muzyczna