Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


UWAGA !!! PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE !!!

UWAGA !!! PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE !!!


Dnia 14 maja 2019 , w godzinach : 15.00- 19.00, odbędą się przesłuchania wstępne do Państwowej Szkoły Muzycznej I st. (sala koncertowa w budynku przy ul. Niechodzkiej 7). Zapraszamy dzieci i młodzież od 6 - 16 lat do nauki gry na następujących instrumentach : fortepian, skrzypce, flet, akordeon, klarnet, saksofon i wiolonczela. Przesłuchania polegają na zaśpiewaniu przygotowanej piosenki, testach słuchowych z użyciem fortepianu oraz sprawdzeniu przydatności fizycznej i motorycznej do danego instrumentu. Nie są konieczne jakiekolwiek przygotowania. Serdecznie zapraszamy :-)


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO


Podanie o przyjęcie do szkoły należy złożyć do dnia 13 maj 2019 roku (dostępne w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej szkoły w zakładce do pobrania).


Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:


 w przypadku kandydata w wieku 6 lat zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2018/2019, lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,


 zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,


 obowiązek informacyjny dla kandydata i dla opiekunów w związku z przetwarzaniem danych osobowych;


ewentualnie dokumenty :


 wielodzietność rodziny kandydata;


 niepełnosprawność kandydata;


 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;


 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;


 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;


 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;


 objęcie kandydata pieczą zastępczą;


Podczas przesłuchania wstępnego brane będą pod uwagę wyniki badania przydatności, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


Badanie obejmuje: zaśpiewanie z pamięci piosenki. sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem.
Państwowa Szkoła Muzyczna