Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej


Koncert kol?d i pastora??ek

ZAPRASZAMY na koncert kol?d i pastora??ek. Poniedzia??ek 09 listtopada 2013r. , godzina 17.30... czytaj więcej

Koncert z okazji Mi?dzynarodowego Dnia Muzyki

Stowarzyszenie " Pro Musica Scholarium" zaprasza na koncert (23 wrze??nia o godz. 18:00) z udzia??em akordeonistów : Macieja Kasprzaka, Karola ... czytaj więcej

... czytaj więcej

Koncert "M??odych Talent??w"

 

W dniu 18 czerwca 2013r., o godz. 18:00 odb?dzie si? koncert " M??odych talentów", w którym wyst?pi? wyró??niaj?cy si? uczniowie ... czytaj więcej

Cykl koncert??w

W zwi?zku z projektem popularyzowania lokalnego dorobku artystycznego, pod patronatem Prezydenta Ciechanowa, odbywa si? cykl koncertów o tytule ... czytaj więcej

Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarz?dowych

14 czerwca w godzinach 11:00 - 17:00 - na placu Jana Paw??a II,  odb?dzie si? Festiwal Wolontariatu i Organizacji Pozarz?dowych. Udzia?? w festiwalu ... czytaj więcej

strona 1
1

Państwowa Szkoła Muzyczna