Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


S T A T U T

CIECHANOWSKIEGO  STOWARZYSZENIA "Pro musica scholarium"

W  CIECHANOWIE


POSTANOWIENIA  OGÓLNE

§ 1

1. Stowarzyszenie nosi nazw─? Ciechanowskie Stowarzyszenie "Pro musica scholarium".
2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrze??ona.
3. Stowarzyszenie mo??e u??ywa─? nazwy skróconej: Stowarzyszenie „Pro musica scholarium”.

 

§ 2

1. Stowarzyszenie posiada osobowo??─? prawn─?.

 

§ 3

1. Terenem dzia??ania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczpospolitej Polskiej, a siedzib─? w??adz Stowarzyszenia jest Ciechanów. Stowarzyszenie dla realizacji swoich celów, mo??e prowadzi─? dzia??alno??─? poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

 

§ 4

1. Stowarzyszenie opiera swoj─? dzia??alno??─? na spo??ecznej pracy cz??onków i do prowadzenia swych spraw mo??e zatrudnia─? pracowników oraz powo??ywa─? biura.

 

§ 5

1. Stowarzyszenie posiada piecz─?─? z nazw─? Stowarzyszenia i okre??laj─?c─? jej siedzib─?.
2. Stowarzyszenie mo??e u??ywa─? odznak na zasadach okre??lonych w przepisach szczególnych.

 

§ 6

1. Stowarzyszenie dzia??a w oparciu o przepisy prawa o stowarzyszeniach oraz niniejszego statutu.

 

§ 7

1. Stowarzyszenie mo??e by─? cz??onkiem krajowych i mi─?dzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu dzia??ania.
2. Stowarzyszenie mo??e uczestniczy─? we wszystkich formach zrzeszaj─?cych organizacje pozarz─?dowe.

 

CELE, FORMY I SPOSOBY DZIA?üANIA

§ 8

1. Celami Stowarzyszenia s─?:
1) wspieranie dzia??alno??ci w zakresie realizacji statutowych zada?? Pa??stwowej Szko??y Muzycznej w Ciechanowie,
2) inicjowanie, wspieranie i pomoc w ró??nego rodzaju przedsi─?wzi─?ciach w zakresie edukacji artystycznej oraz upowszechnianie i podnoszenie poziomu edukacji w zakresie szkolnictwa artystycznego,
3) upowszechnianie i rozwój kultury muzycznej,
4) wspieranie osób uzdolnionych i utalentowanych.

 

§ 9

1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) zak??adanie oraz prowadzenie  szkó?? i ognisk muzycznych,
2) administrowanie zapisami, darowiznami i fundacjami, w celach i w sposób okre??lony przez ofiarodawców,
3) unowocze??nianie metod kszta??cenia artystycznego i programów dydaktycznych oraz zakupu materia??ów edukacyjnych dla nauczycieli,
4) konsultacje, lekcje mistrzowskich i spotka?? z wybitnymi artystami i pedagogami,
5) fundowanie instrumentów muzycznych, nut, i innych materia??ów oraz akcesoriów muzycznych,
6) skupianie wokó?? idei dydaktyków, dzia??aczy i artystów oraz rozwijanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi ??rodowiskami twórczymi, artystycznymi, edukacyjnymi i naukowymi,
7) organizowanie przedsi─?wzi─?─? artystycznych sympozjów i konferencji w Polsce i za granic─? z udzia??em artystów i naukowców polskich i zagranicznych w celu wymiany my??li i do??wiadcze??,
8) organizowanie konkursów artystycznych,
9) organizowanie wyjazdów zagranicznych artystów, nauczycieli, uczniów i osób zwi─?zanych z ich dzia??alno??ci─? oraz organizowanie i finansowanie pobytu w Polsce artystów, nauczycieli, uczniów i osób zwi─?zanych z ich dzia??alno??ci─? z innych krajów w celu zapoznania ich ze sposobami prowadzenia edukacji artystycznej,
10) wspó??praca z innymi instytucjami krajowymi i zagranicznymi w zakresie dzia??alno??ci artystycznej i edukacyjnej,
11) fundowanie stypendiów dla osób wybitnie uzdolnionych artystycznie,
12) organizowanie infrastruktury zwi─?zanej z prowadzeniem dzia??alno??ci artystycznej i edukacyjnej,
13) organizacja ró??nych projektów artystycznych i edukacyjnych,
14) tworzenie stron internetowych po??wi─?conych sztuce i edukacji artystycznej,
15) organizowanie i prowadzenie orkiestr i innych zespo??ów instrumentalnych i wokalnych.
2. Stowarzyszenie wspó??dzia??a ze wszystkimi instytucjami i organizacjami, których dzia??alno??─? jest zbie??na lub to??sama z celami okre??lonymi w niniejszym statucie.

 

CZ?üONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWI─?ZKI

 

§ 10

1. Cz??onkami Stowarzyszenia mog─? by─? osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna mo??e by─? jedynie cz??onkiem wspieraj─?cym Stowarzyszenie.
3. Osoba prawna dzia??a w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

 

§ 11

1. Cz??onkowie Stowarzyszenia dziel─? si─? na:
1) cz??onków zwyczajnych,
2) cz??onków wspieraj─?cych,
3) cz??onków honorowych.

 

§ 12

1. Cz??onkiem zwyczajnym mo??e by─? osoba fizyczna posiadaj─?ca pe??n─? zdolno??─? do czynno??ci prawnych, nie pozbawiona praw publicznych i akceptuj─?ca statutowe cele Stowarzyszenia.
2. Cz??onkiem wspieraj─?cym mo??e by─? osoba fizyczna lub prawna zainteresowana dzia??alno??ci─? Stowarzyszenia, która zadeklarowa??a na jego rzecz pomoc finansow─? lub rzeczow─? w realizacji celów Stowarzyszenia.
3. Cz??onkiem honorowym mo??e by─? osoba fizyczna, która wnios??a wybitny wk??ad w realizacj─? idei Stowarzyszenia lub ma szczególne zas??ugi dla Stowarzyszenia.
4. Cz??onków zwyczajnych i wspieraj─?cych staje si─? po z??o??eniu pisemnej deklaracji cz??onkowskiej na podstawie uchwa??y Zarz─?du stowarzyszenia
5. Nadanie godno??ci cz??onka honorowego nast─?puje na podstawie uchwa??y Walnego Zebrania Cz??onków na wniosek Zarz─?du Stowarzyszenia.

 

§ 13

1. Cz??onek zwyczajny ma prawo do:
1) czynnego i biernego prawa wyborczego do w??adz Stowarzyszenia,
2) uczestniczenia w zebraniach, odczytach, koncertach i wszystkich innych formach organizowanych przez Stowarzyszenie,
3) zg??aszanie opinii, wniosków i postulatów w??adzom Stowarzyszenia co do jego dzia??alno??ci ,
4) korzystania z maj─?tku, ??wiadcze?? i pomocy Stowarzyszenia zgodnie z zasadami ustalonymi przez jego w??adze,
5) noszenia odznaki organizacyjnej,
6) zaskar??ania do Walnego Zebrania Cz??onków uchwa??y Zarz─?du o skre??leniu z listy cz??onków.
2. Cz??onek zwyczajny zobowi─?zany jest do:
1) aktywnego uczestnictwa w pracach nad realizacj─? celów Stowarzyszenia,
2) przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia,
3) regularnego op??acania sk??adek cz??onkowskich i innych ??wiadcze?? uchwalonych przez w??adze Stowarzyszenia  na jego rzecz.

 

§ 14

1. Cz??onek wspieraj─?cy i honorowy, z wyj─?tkiem czynnego i biernego prawa wyborczego posiada wszystkie prawa okre??lone w § 13 ust.1., pkt. 2 – 6.
2. Cz??onek wspieraj─?cy i honorowy maj─? prawo bra─? udzia?? – z g??osem doradczym – w statutowych w??adzach Stowarzyszenia.
3. Cz??onek wspieraj─?cy jest obowi─?zany do regularnego wywi─?zywania si─? z deklarowanych ??wiadcze?? oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia.
4. Cz??onkowie honorowi zwolnieni s─? z op??acania sk??adek cz??onkowskich.

 

§ 15

1. Cz??onkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek :
1) dobrowolnej rezygnacji z przynale??no??ci do Stowarzyszenia zg??oszonej na pi??mie Zarz─?dowi po uprzednim uregulowaniu sk??adek cz??onkowskich i innych zobowi─?za??,
2) ??mierci cz??onka lub utraty osobowo??ci prawnej przez cz??onka wspieraj─?cego,
3) skre??lenia z listy cz??onków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z op??at─? sk??adek cz??onkowskich przez okres przekraczaj─?cy 6 miesi─?cy, po uprzednim upomnieniu przekazanym na pi??mie przez Zarz─?d Stowarzyszenia,
4) wykluczenia cz??onka prawomocn─? decyzj─? w??adz Stowarzyszenia z powodu:
I. naruszenia lub nieprzestrzegania postanowie?? deklaracji cz??onkowskiej, statutu i uchwa?? w??adz Stowarzyszenia,
II. braku przejawów aktywnej dzia??alno??ci na rzecz Stowarzyszenia,
III. dzia??ania na szkod─? Stowarzyszenia,
IV. dzia??ania na szkod─? innych cz??onków Stowarzyszenia,
5) utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego orzeczenia s─?du.
2. W przypadkach okre??lonych w ust. 3,4, o ustaniu cz??onkostwa orzeka Zarz─?d  Stowarzyszenia, zawiadamiaj─?c o skre??leniu lub wykluczeniu oraz podaj─?c przyczyny decyzji i wskazuj─? procedur─? odwo??awcz─?.
3. Do osób, którym Zarz─?d odmówi?? prawa cz??onkostwa stosuje si─? odpowiednio zasady okre??lone w ust. 2.
4. Od uchwa??y Zarz─?du w sprawie przyj─?cia w poczet cz??onków Stowarzyszenia lub pozbawienia cz??onkostwa, zainteresowanemu przys??uguje odwo??anie do Walnego Zebrania Cz??onków w terminie 14 dni od daty dor─?czenia stosownej uchwa??y. Odwo??anie rozpatrywane jest na najbli??szym Walnym Zebraniu Cz??onków. Uchwa??a Walnego Zebrania Cz??onków jest ostateczna.

 

STRUKTURA ORGANIZACYJNA

§ 16

1. W??adzami Stowarzyszenia s─? :
1) Walne Zebranie Cz??onków,
2) Zarz─?d,
3) Komisja Rewizyjna.

 

§ 17

1. W??adze stowarzyszenia wybierane s─? przez Walne Zebranie Cz??onków w w g??osowaniu jawnym zwyk??─? wi─?kszo??ci─? g??osów.
2. Kadencja wszystkich wybieralnych w??adz Stowarzyszenia trwa cztery lata.
3. Uchwa??y w??adz Stowarzyszenia podejmowane s─? w g??osowaniu jawnym, zwyk??─? wi─?kszo??ci─? g??osów przy obecno??ci co najmniej po??owy ogólnej liczby uprawnionych do g??osowania, chyba ??e dalsze postanowienia Statutu stanowi─? inaczej. W razie konieczno??ci zgromadzeni mog─? uchwali─? g??osowanie tajne.
4. W razie, gdy sk??ad w??adz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji uzupe??nienie ich sk??adu mo??e nast─?pi─? w drodze kooptacji, które dokonuj─? pozostali cz??onkowie organu, który uleg?? zmniejszeniu. W tym trybie mo??na powo??a─? nie wi─?cej ni?? po??ow─? sk??adu.

 

§ 18

1. Walne Zebranie Cz??onków jest najwy??sz─? w??adz─? Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Cz??onków bior─? udzia??:
1) z g??osem stanowi─?cym – cz??onkowie zwyczajni,
2) z g??osem doradczym – cz??onkowie honorowi, wspieraj─?cy i zaproszeni go??cie.
3. O miejscu, terminie i porz─?dku obrad Zarz─?d powiadamia cz??onków co najmniej na 7 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Cz??onków jest zdolne do podejmowania uchwa?? w pierwszym terminie, przy obecno??ci, co najmniej po??owy cz??onków upraw¬nionych do g??osowania, a w drugim terminie bez wzgl─?du na liczb─? obecnych, o ile termin ten by?? podany w zawiado¬mieniu.

 

§ 19

1. Walne Zebranie Cz??onków mo??e by─? zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Zwyczajne, sprawozdawczo – wyborcze, Walne Zebranie Cz??onków zwo??ywane jest przez Zarz─?d raz w roku jako sprawozdawcze, i co cztery lata jako sprawozdawczo-wyborcze.
3. Walne Zebranie Cz??onków obraduje wed??ug uchwalonego przez siebie regulaminu.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz??onków mo??e by─? zwo??ane w ka??dym czasie w szczególnie uzasadnionych przypadkach.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz??onków zwo??uje Zarz─?d :
1) z w??asnej inicjatywy,
2) na wniosek Komisji Rewizyjnej,
3) na umotywowany pisemny wniosek co najmniej po??owy ogólnej liczby cz??onków zwyczajnych.
6. W przypadkach okre??lonych w ust. 5 pkt. 2 i 3, nadzwyczajne Walne Zebranie Cz??onków powinno by─? zwo??ane nie pó??niej ni?? w ci─?gu 21 dni od daty przedstawienia Zarz─?dowi odpowiedniego wniosku.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Cz??onków obraduje wy??─?cznie nad sprawami, dla których zosta??o zwo??ane.

 

§ 20

1. Do kompetencji Walnego Zebrania Cz??onków w szczególno??ci nale??y:
1) okre??lenie g??ównych kierunków dzia??ania Stowarzyszenia,
2) uchwalenie zmian statutu,
3) uchwalenie regulaminów w??adz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwo??ywanie cz??onków w??adz Stowarzyszenia,
5) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozda?? w??adz Stowarzyszenia,
6) ustalania wysoko??ci sk??adek cz??onkowskich oraz innych ??wiadcze??, ulg i zwolnie?? od tych sk??adek lub ??wiadcze??,
7) rozpatrywanie wniosków i postulatów zg??oszonych przez cz??onków Stowarzyszenia lub jego w??adze,
8) rozpatrywanie odwo??a?? od uchwa?? Zarz─?du w sprawach cz??onkowskich,
9) podejmowanie uchwa?? o przynale??no??ci do innych organizacji,
10) nadawanie godno??ci cz??onka honorowego,
11) podejmowanie uchwa??y o rozwi─?zaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego maj─?tku,
12) podejmowanie uchwa?? we wszystkich sprawach wniesionych pod obrady.

 

§ 21

1. Zarz─?d sk??ada si─? z 3 do 5 cz??onków, w tym Prezesa, Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika.
2. Zarz─?d kieruje ca??okszta??tem dzia??alno??ci Stowarzyszenia zgodnie z uchwa??ami Walnego Zebrania Cz??onków, i ponosi odpowiedzialno??─? przed tym gremium.
3. Uchwa??y Zarz─?du zapadaj─? zwyk??─? wi─?kszo??ci─? g??osów w obecno??ci przynajmniej po??owy sk??adu osobowego Zarz─?du. W przypadku równej liczby g??osów rozstrzyga g??os Prezesa Zarz─?du.
4. Posiedzenia Zarz─?du odbywaj─? si─? w miar─? potrzeb, nie rzadziej ni?? 2 razy w roku.

 

§ 22

1. Do zakresu dzia??ania Zarz─?du nale??y:
1) realizacja celów Stowarzyszenia oraz uchwa?? Walnego Zebrania Cz??onków,
2) okre??lanie szczegó??owych kierunków dzia??ania,
3) planowanie i ustalanie gospodarki finansowej,
4) sprawowanie zarz─?du nad maj─?tkiem Stowarzyszenia,
5) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia, obci─???enia lub zbycia maj─?tku ruchomego i nieruchomego,
6) powo??ywanie zespo??ów i komisji oraz okre??lanie ich zada??,
7) zwo??ywanie Walnego Zebrania Cz??onków,
8) podejmowanie uchwa?? w sprawach cz??onkowskich,
9) prowadzenie dokumentacji cz??onkowskiej,
10) wnioskowanie o nadanie lub pozbawienie godno??ci cz??onka honorowego,
11) sk??adanie sprawozda?? ze swej dzia??alno??ci na Walnym Zebraniu Cz??onków,
12) organizowanie i nadzorowanie dzia??alno??ci zespo??ów artystycznych dzia??aj─?cych przy Stowarzyszeniu,
13) powo??ywanie dyrektora szko??y lub ogniska muzycznego tworzonego przez stowarzyszenie,
14) podejmowanie uchwa?? w sprawie wspó??pracy z innymi organizacjami i instytucjami,
15) przyjmowanie subwencji, dotacji, darowizn, zapisów i spadków.

 

§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest w??adz─? Stowarzyszenia powo??an─? do sprawowania kontroli nad jego dzia??alno??ci─? jako organ odr─?bny od Zarz─?du i niepodlegaj─?cy mu w zakresie wykonywania kontroli wewn─?trznej.
2. Komisja Rewizyjna sk??ada si─? z 3 do 5 osób, w tym: przewodnicz─?cego, wiceprzewodnicz─?cego i cz??onka.
3. Uchwa??y Komisji Rewizyjnej zapadaj─? zwyk??─? wi─?kszo??ci─? g??osów.

 

§ 24

1. Do zakresu dzia??ania Komisji Rewizyjnej nale??y:
1) kontrolowanie ca??okszta??tu dzia??alno??ci Stowarzyszenia,
2) badanie wszelkiej dzia??alno??ci merytorycznej Stowarzyszenia,
3) wyst─?powanie do Zarz─?du z wnioskami wynikaj─?cymi z przeprowadzonych kontroli,
4) wnioskowanie w sprawie zwo??ania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Cz??onków,
5) prawo wyst─?pienia z wnioskiem o zwo??anie Walnego Zebrania Cz??onków w razie niedope??nienia tego obowi─?zku przez Zarz─?d oraz posiedzenia Zarz─?du,
6) sk??adanie na Walnym Zebraniu Cz??onków wniosków o udzielenie lub odmow─? udzielenia absolutorium w??adzom Stowarzyszenia,
7) sk??adanie sprawozda?? ze swej dzia??alno??ci na Walnym Zebraniu Cz??onków.
2. W przypadkach okre??lonych w § 24 ust. 1 pkt. 5 Walne Zebranie Cz??onków winno by─? zwo??ane w terminie nie d??u??szym ni?? 30 dni od daty zg??oszenia wniosku, a posiedzenie Zarz─?du nie pó??niej ni?? w terminie 14 dni od daty z??o??enia wniosku.

 

§ 25

1. Cz??onkowie Komisji Rewizyjnej maj─? prawo bra─? udzia??, z g??osem doradczym, w posiedzeniach Zarz─?du, ale nie mog─? pe??ni─? innych funkcji we w??adzach Stowarzyszenia.

 

PRAWO REPREZENTACJI

§ 26

Do sk??adania o??wiadcze?? woli w imieniu Stowarzyszenia, w tym w sprawach maj─?tkowych, uprawniony jest Prezes Zarz─?du jednoosobowo albo dwóch cz??onków Zarz─?du dzia??aj─?cych ??─?cznie.

 

MAJ─?TEK I FUNDUSZE

§ 27

1. ?Üród??ami tworzenia maj─?tku Stowarzyszenia s─?:
1) sk??adki cz??onkowskie,
2) dochody z nieruchomo??ci i ruchomo??ci stanowi─?cych w??asno??─? lub b─?d─?cych w u??ytkowaniu Stowarzyszenia
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wp??ywy z ofiarno??ci publicznej,
6) z funduszy Unii Europejskiej.
2. ??rodki pieni─???ne, niezale??nie od ??róde?? ich pochodzenia, mog─? by─? przechowywane wy??─?cznie na rachunku bankowym. Wp??aty gotówkowe winny by─?, przy uwzgl─?dnieniu bie??─?cych potrzeb, na bie??─?co przekazywane na rachunek.
3. Sk??adki cz??onkowskie powinny by─? wp??acane w wysoko??ci i terminie wg deklaracji cz??onka.
4. Stowarzyszenie prowadzi gospodark─? finansow─? zgodnie z obowi─?zuj─?cymi przepisami.

 

POSTANOWIENIA KO??COWE

§ 29

1. Podj─?cie uchwa??y o rozwi─?zaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Cz??onków wymaga kwalifikowanej wi─?kszo??ci 2/3 g??osów, przy obecno??ci co najmniej po??owy uprawnionych do g??osowania.
2. Podejmuj─?c uchwa??─? o rozwi─?zaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Cz??onków okre??la sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia maj─?tku Stowarzyszenia.
3. W sprawach dotycz─?cych rozwi─?zania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, maj─? zastosowanie przepisy prawa o stowarzyszeniach.

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna