Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Biuletyn Informacji Publicznej


STATUT

PA??STWOWEJ SZKO?Y MUZYCZNEJ I STOPNIA
IM.STANIS?AWA MONIUSZKI                  
W CIECHANOWIE

SPIS TRE??CI
PODSTAWA PRAWNA STATUTU ................................... str. 2
Rozdzia?? I
PRZEPISY OGÓLNE.................................................... str. 3
INFORMACJE OGÓLNE O SZKOLE ............................... str. 4
Rozdzia?? II

MISJA, CELE i ZADANIA SZKO?Y................................. str.5-6
Rozdzia?? III
ORGANY SZKO?Y, ZASADY WSPÓ?DZIA?ANIA ORAZ
SPOSOBY ROZWI?ZYWANIA SPORÓW POMI?DZY NIMI.. str.6-13
Rozdzia?? IV
ORGANIZACJA PRACY SZKO?Y.................................... str.13-20
Rozdzia?? V
PRACOWNICY SZKO?Y............................................... str.20
Rozdzia?? VI
UCZNIOWIE SZKO?Y ................................................. str.21-27
Rozdzia?? VII
WEWN?TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA ................... str.27
PRZEPISY KO??COWE................................................. str. 28
ZA??CZNIKI............................................................. str.29

S T A T U T
PA??STWOWEJ SZKO?Y MUZYCZNEJ I STOPNIA IM.STANIS?AWA MONIUSZKI W CIECHANOWIE

PODSTAWA PRAWNA STATU
1. Ustawa z dnia 7 wrze??nia 1991 r o systemie o??wiaty (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1945).

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst ujednolicony Dz. U. z 2016 r. poz.1379)

3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo o??wiatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)

4. Rozporz?dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 24 sierpnia 2015 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szko??ach i placówkach artystycznych (Dz.U. z 2015 r. poz.1258)

5. Rozporz?dzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 6 wrze??nia 2017 r. w sprawie ramowych planów nauczania w publicznych szko??ach i placówkach artystycznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1793).

6. Rozporz?dzenie Ministra Kultury z dnia 5 listopada 2014 r. w sprawie ramowych statutów i placówek artystycznych ( Dz. U. 2014 r., poz. 1646)

7. Kodeks Pracy Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (Dz. U. t.j. z 2016 r. poz.1666, 2138, 2255, z 2017 r. poz.60.962).

8. Kodeks post?powania administracyjnego Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. ( Dz. U. t.j. z 2017 r. poz.1257).

Rozdzia?? I
PRZEPISY OGÓLNE

Definicje poj?? u??ywanych w Statucie
Ilekro? w niniejszym Statucie jest mowa o:
1. Szkole - nale??y przez to rozumie? Pa??stwow? Szko??? Muzyczn? I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie;

2. Dyrektorze - nale??y przez to rozumie? dyrektora Szko??y;

3. Nauczycielu - nale??y przez to rozumie? nauczyciela zatrudnionego Szkole;

4. Uczniu - nale??y przez to rozumie? ucznia Szko??y;

5. Rodzicach - nale??y przez to rozumie? rodziców lub prawnych opiekunów uczniów Szko??y;

6. Zespole - nale??y przez to rozumie? zespó?? instrumentalny lub wokalny z??o??ony z Uczniów Szko??y;

7. Zespole przedmiotowym – nale??y rozumie? jako zespó?? nauczycieli danego przedmiotu tj. zespó?? przedmiotów teoretycznych, zespó?? akordeonu, zespó?? instrumentów smyczkowych i d?tych;

8. Kierowniku zespo??u przedmiotowego – nale??y rozumie? nauczyciela kieruj?cego danym zespo??em przedmiotowym;

9. G??ównym Ksi?gowym - nale??y przez to rozumie? g??ównego ksi?gowego Szko??y;

10. Sekretariacie Szko??y - nale??y przez to rozumie? sekretariat Szko??y;

11. Pracowniku Szko??y - nale??y przez to rozumie? Nauczycieli oraz osoby zatrudnione w szkole nie b?d?ce nauczycielami.

§ 1
Informacje ogólne o Szkole

1. Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie jest szko??? artystyczn? daj?c? podstawy wykszta??cenia muzycznego.

2. Szko??a jest jednostk? bud??etow?.

3. Szko??a zosta??a powo??ana Zarz?dzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 82 z dnia 28 lipca 1970 roku w sprawie przekszta??cenia Pa??stwowego Ogniska Muzycznego w Ciechanowie w Pa??stwowa Szko??? Muzyczn? I stopnia (Dz.U. M. K. i S. Nr 10 z dnia 10 pa??dziernika 1970 r.,poz. 58).

4. Organem prowadz?cym Szko??? jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

5. Organem sprawuj?cym nadzór pedagogiczny nad Szko??? jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego za pomoc? specjalistycznej jednostki nadzoru - Centrum Edukacji Artystycznej w Warszawie.

6. Szko??a u??ywa nazwy: Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie nadanej Zarz?dzeniem Ministra Kultury i Sztuki nr 1 z dnia 11 stycznia 1971 roku. Szko??a mo??e równie?? u??ywa? skrótu tej nazwy w postaci: PSM I st. im. S. Moniuszki w Ciechanowie.

7. Siedzib? Szko??y jest budynek przy ul. Ma??gorzackiej 16, b?d?cy w??asno??ci? Skarbu Pa??stwa i przekazany szkole w trwa??y zarz?d.

8. Szko??a pos??uguje si? piecz?ciami zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Wykaz piecz?ci stanowi za???cznik nr 8 do Statutu.

9. Szko??a mo??e posiada? sztandar. Uchwa??? w sprawie sztandaru podejmuje Rada Pedagogiczna po zasi?gni?ciu opinii pozosta??ych Organów Szko??y.

10. Szko??a u??ywa piecz?ci urz?dowej zgodnie z odr?bnymi przepisami.

11. Szko??a prowadzi i przechowuje dokumentacj? zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami

Rozdzia?? II
MISJA, CELE i ZADANIA SZKO?Y

§ 2
Misja Szko??y

 

1.Kszta??cenie i wychowywanie w zakresie edukacji artystycznej przysz??ych profesjonalnych muzyków oraz ??wiadomych twórców i odbiorców sztuki.

2.Rozwijanie osobowo???, wra??liwo??? estetyczn? i otwarto??? spo??eczn?.

3.Uczenie kreatywno??ci, systematycznej pracy, odpowiedzialno??ci i umiej?tno??ci pracy w zespole.

4.Uczenie indywidualnej gry na instrumentach z jednoczesnym promowaniem wspólnego muzykowania w zespo??ach i chórze.

5.Umo??liwianie wymiany do??wiadcze?? pomi?dzy nauczycielami i uczniami szkó?? muzycznych w ??rodowisku lokalnym, ogólnopolskim i mi?dzynarodowym.

6. Organizowanie warsztatów i spotka?? z mistrzami w dziedzinie muzyki.

7. Kultywowanie i propagowanie kultury muzycznej w swoim otoczeniu.

§ 3
Podstawowe cele i zadania Szko??y

1. Celami Szko??y s? w szczególno??ci:
1) rozbudzanie i rozwijanie podstawowych zdolno??ci artystycznych dzieci i m??odzie??y w sposób dostosowany do wieku i predyspozycji ucznia;
2) umuzykalnianie oraz przygotowywanie Uczniów, jako ??wiadomych odbiorców muzyki;
3) opanowanie przez Uczniów umiej?tno??ci gry solowej i zespo??owej na instrumencie;
4) przygotowanie Uczniów do publicznych wyst?pów estradowych;
5) przygotowanie Uczniów do dalszego kszta??cenia zawodowego w szko??ach muzycznych wy??szego stopnia;
6) przygotowanie do czynnego udzia??u w ??yciu muzycznym ??rodowiska;
7) kszta??cenie wyobra??ni artystycznej i rozwijanie naturalnej potrzeby ekspresji twórczej Ucznia;

2.  Szko??a realizuje powy??sze cele poprzez nast?puj?ce zadania:
1) prowadzenie indywidualnych zaj?? nauki gry na instrumentach, teoretycznych lekcji zbiorowych oraz zespo??ów muzycznych w zakresie przedmiotów obj?tych programem i planem nauczania;
2) dostosowanie metod nauczania do indywidualnych predyspozycji Uczniów;
3) organizowanie koncertów w Szkole i poza Szko??? prezentuj?cych osi?gni?cia Uczniów i Nauczycieli;
4) organizowanie innych form edukacji, takich jak m. in.: pogadanki, prelekcje, udzia??
5) w koncertach i spektaklach prezentuj?cych kultur? muzyczn?;
6) uczestnictwo Uczniów w przes??uchaniach, festiwalach i konkursach na regionalnych, makroregionalnych, ogólnopolskich, mi?dzynarodowych;
7) organizowanie warsztatów mistrzowskich oraz lekcji otwartych z pedagogami z innych o??rodków muzycznych;
8) organizowanie i realizowanie ogólnopolskich i mi?dzynarodowych projektów edukacyjno - artystycznych;
9) wspó??prac? z placówkami kultury, organizacjami spo??ecznymi i samorz?dem lokalnym w zakresie edukacji muzycznej i dzia??alno??ci kulturalnej

3.  Wy??ej wymienione zadania Szko??a realizuje w oparciu o:
1) Szkolny Zestaw Programów Nauczania,
2) Program Wychowawczy Szko??y.

Rozdzia?? III
ORGANY SZKO?Y, ZASADY WSPÓ?DZIA?ANIA ORAZ SPOSOBY ROZWI?ZYWANIA SPORÓW POMI?DZY NIMI

§ 4
Rodzaje organów w Szkole

1. Organami Szko??y s?:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców;
4) Rada Samorz?du Uczniowskiego.

§ 5
Dyrektor Szko??y

1. Dyrektor Szko??y:
1) kieruje dzia??alno??ci? Szko??y i reprezentuje Szko??? na zewn?trz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny z zastrze??eniem art.62 ust.2 Ustawy Prawo O??wiatowe;
3) stwarza warunki w??a??ciwej opieki nad uczniami i ich harmonijnego rozwoju;
4) realizuje uchwa??y Rady Pedagogicznej podj?te w ramach jej kompetencji stanowi?cych;
5) dysponuje ??rodkami okre??lonymi w planie finansowym Szko??y i ponosi odpowiedzialno??? za ich prawid??owe wykorzystanie;
6) organizuje administracyjn?, finansow? i gospodarcz? obs??ug? Szko??y;
7) wykonuje zadania zwi?zane z zapewnieniem bezpiecze??stwa Uczniom i Nauczycielom w czasie zaj?? organizowanych przez Szko??? poza jej terenem;
8) realizuje zadania zwi?zane z procedur? awansu zawodowego Nauczycieli;
9) wspó??dzia??a ze szko??ami wy??szego stopnia w organizacji praktyk pedagogicznych;
10) wykonuje inne zadania wynikaj?ce ze szczególnych przepisów.
11) Stwarza warunki do dzia??ania w szkole wolontariuszy, stowarzysze?? i innych organizacji, których celem statutowym jest wzbogacanie form dzia??alno??ci dydaktycznej, wychowawczej artystycznej, opieku??czej i innowacyjnej szko??y.

2. Dyrektor Szko??y przedstawia Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej ni?? dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikaj?ce ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego i informacje o dzia??alno??ci szko??y.

3. Dyrektor Szko??y jest kierownikiem zak??adu pracy dla zatrudnionych w Szkole Pracowników. Dyrektor w szczególno??ci decyduje w sprawach:
1) zatrudniania i zwalniania Nauczycieli oraz innych Pracowników Szko??y;
2) przyznawania nagród oraz wymierzania kar porz?dkowych Nauczycielom i innym Pracownikom Szko??y;
3) wyst?powania, po zasi?gni?ciu opinii Rady Pedagogicznej, z wnioskami w sprawach odznacze??, nagród i innych wyró??nie?? dla Nauczycieli oraz pozosta??ych Pracowników Szko??y.

4. Dyrektor Szko??y w wykonywaniu swoich zada?? wspó??pracuje z pozosta??ymi organami Szko??y tj.: Rad? Pedagogiczn?, Rad? Rodziców oraz Rad? Samorz?du Uczniowskiego.

§ 6
Rada Pedagogiczna

1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szko??y w zakresie realizacji jej statutowych zada?? dotycz?cych kszta??cenia, wychowania i opieki.

2. W sk??ad Rady Pedagogicznej wchodz?:
1) Dyrektor Szko??y  jako przewodnicz?cy
2) wszyscy Nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mog? bra? udzia??, z g??osem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodnicz?cego za zgod? lub na wniosek Rady Pedagogicznej.

4. Zebrania Rady Pedagogicznej s? organizowane:
1) przed rozpocz?ciem roku szkolnego,
2) w ka??dym semestrze w zwi?zku z zatwierdzeniem wyników klasyfikowania lub  promowania Uczniów,
3) po zako??czeniu rocznych zaj?? dydaktyczno - wychowawczych
4) w miar? bie???cych potrzeb.

5. Zebrania Rady Pedagogicznej mog? by? organizowane na wniosek organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy Przewodnicz?cego, organu prowadz?cego Szko??? albo co najmniej 1/3 cz??onków Rady Pedagogicznej.

6. Przewodnicz?cy prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej oraz jest odpowiedzialny za zawiadamianie wszystkich jej cz??onków o terminie i porz?dku zebrania zgodnie z regulaminem Rady.

7. Do kompetencji stanowi?cych Rady Pedagogicznej nale??y:
1) zatwierdzanie rocznych planów pracy Szko??y;
2) zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji Uczniów Szko??y;
3) podejmowanie uchwa?? w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole;
4) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego Nauczycieli Szko??y;
5) podejmowanie uchwa?? w sprawie skre??lenia z listy Uczniów;
6) f)   przygotowanie projektu statutu Szko??y lub jego zmian oraz jego uchwalanie;
7) g) ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szko??? lub   placówk? przez organ sprawuj?cy nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szko??y lub placówki.

8. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególno??ci:
1) organizacj? pracy Szko??y, w tym tygodniowy rozk??ad zaj?? indywidualnych
2) i zbiorowych;
3) projekt planu finansowego Szko??y;
4) wnioski Dyrektora Szko??y o przyznanie Nauczycielom odznacze??, nagród i innych wyró??nie??;
5) propozycje Dyrektora Szko??y w sprawach przydzia??u Nauczycielom sta??ych prac i zaj?? w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo p??atnych zaj?? dydaktycznych, wychowawczych i opieku??czych;
6) Wnioski o zezwolenie na indywidualny tok nauki i indywidualny program nauki.

9. Dyrektor Szko??y wstrzymuje wykonanie uchwa?? Rady Pedagogicznej okre??lonych w § 12 Statutu niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwa??y Dyrektor Szko??y niezw??ocznie zawiadamia organ prowadz?cy Szko??? oraz organ sprawuj?cy nadzór pedagogiczny. Organ sprawuj?cy nadzór pedagogiczny uchyla uchwa???, w razie stwierdzenia jej niezgodno??ci z przepisami prawa, po zasi?gni?ciu opinii organu prowadz?cego szko???. Rozstrzygni?cie organu sprawuj?cego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10.Rada Pedagogiczna mo??e wyst?powa? z wnioskiem do organu prowadz?cego Szko??? o odwo??anie Nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w szkole. Organ uprawniony do odwo??ania przeprowadza post?powanie wyja??niaj?ce i powiadamia o jego wyniku Rad? Pedagogiczn? w ci?gu 14 dni od otrzymania wniosku.

11.Uchwa??y Rady Pedagogicznej s? podejmowane zwyk??? wi?kszo??ci? g??osów w obecno??ci co najmniej 1/2 jej cz??onków.
1) Zebrania Rady Pedagogicznej s? protoko??owane.
2) Rada Pedagogiczna uchwala regulamin swojej dzia??alno??ci.
3) Osoby bior?ce udzia?? w zebraniu Rady Pedagogicznej s? zobowi?zane do nie ujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mog? narusza? dobra osobiste Uczniów lub ich Rodziców, a tak??e Nauczycieli i innych Pracowników Szko??y.

12.Spo??ród cz??onków Rady Pedagogicznej Dyrektor mo??e powo??a? komisje i zespo??y problemowo - zadaniowe, które maj? charakter opiniuj?co-doradczy.
1) Prac? zespo??u kieruje przewodnicz?cy powo??any przez Dyrektora na wniosek cz??onków komisji lub zespo??u problemowo-zadaniowego.
2) Dzia??alno??? komisji i zespo??ów problemowo - zadaniowych mo??e dotyczy? wybranych zagadnie?? dzia??alno??ci statutowej Szko??y.
3) Zadania komisji i zespo??ów problemowo-zadaniowych okre??la Dyrektor w chwili ich powo??ania.

§ 7
Rada Rodziców

1. W Szkole dzia??a Rada Rodziców stanowi?ca reprezentacje Rodziców Uczniów.

2. Rada Rodziców dzia??a w oparciu o uchwalony przez siebie Regulamin.

3. Regulamin Rady Rodziców nie mo??e by? sprzeczny ze Statutem Szko??y.

4. Rada Rodziców uchwala, w porozumieniu z Rad? Pedagogiczn?, program wychowawczy Szko??y, obejmuj?cy wszystkie tre??ci i dzia??ania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowany przez Nauczycieli.

5. Rada Rodziców opiniuje projekt planu finansowego Szko??y sk??adany przez Dyrektora.

6. Rada Rodziców mo??e wyst?powa? do Dyrektora z wnioskami i opiniami dotycz?cymi wszystkich spraw Szko??y.

7. Rada Rodziców opiniuje program i harmonogram poprawy  jako??ci kszta??cenia lub wychowania szko??y, o którym mowa w art.56 ust.2 Ustawy Prawo O??wiatowe.

8. W celu wspierania dzia??alno??ci statutowej Szko??y Rada Rodziców mo??e gromadzi? fundusze z dobrowolnych sk??adek rodziców oraz innych ??róde??.

9. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców okre??la regulamin.

§ 8
Rada Samorz?du Uczniowskiego

1. W Szkole dzia??a Samorz?d Uczniowski, który tworz? wszyscy Uczniowie Szko??y.

2. Zasady dzia??ania Rady Samorz?du Uczniowskiego okre??la regulamin uchwalony przez ogó?? Uczniów w g??osowaniu równym, tajnym i powszechnym. Organy samorz?du s? jedynymi reprezentantami ogó??u Uczniów.

3. Regulamin Rady Samorz?du Uczniowskiego nie mo??e by? sprzeczny ze Statutem Szko??y.

4. Rada Samorz?du Uczniowskiego mo??e przedstawi? Radzie Pedagogicznej, Radzie Rodziców oraz Dyrektorowi Szko??y wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szko??y, w szczególno??ci dotycz?cych podstawowych praw Uczniów, takich jak:
1) prawo do zapoznania si? z programem nauczania, z jego tre??ci?, celem i stawianymi wymaganiami;
2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny post?pów w nauce;
3) prawo do wyst?powania z inicjatyw? organizowania imprez w Szkole:
a. koncertów
b. konkursów
c. wycieczek i dyskotek;
4) prawo wyboru Nauczyciela pe??ni?cego rol? opiekuna Samorz?du.
5) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
6) prawo organizowania dzia??alno??ci kulturalnej, o??wiatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z w??asnymi potrzebami i mo??liwo??ciami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem.

5. Samorz?d w porozumieniu z dyrektorem szko??y mo??e podejmowa? dzia??ania z zakresu wolontariatu.

6. Samorz?d mo??e wy??oni? ze swego sk??adu rade wolontariatu.

§ 9
Sposób wspó??dzia??ania szko??y z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania i opieki

1. Rodzice i Nauczyciele Szko??y wspó??dzia??aj? w sprawach kszta??cenia i wychowania Uczniów. W ramach tej wspó??pracy Rodzice maj? prawo do:
1) informacji o zadaniach i zamierzeniach dydaktyczno-wychowawczych Szko??y;
2) informacji na temat Dziecka, jego zachowania, post?pów i przyczyn trudno??ci w nauce;
3) uzyskania informacji i porad w sprawach wychowania oraz dalszego kszta??cenia Dziecka;
4) informacji o wymaganiach edukacyjnych na poszczególne oceny na danym poziomie nauczania oraz konsekwencji otrzymania oceny niepromuj?cej.

2. Rodzice maja prawo do zg??aszania swych oczekiwa?? wzgl?dem udzia??u ich Dziecka w konkursach i przes??uchaniach, ale decyzj? podejmuje nauczyciel prowadz?cy dane zaj?cia edukacyjne
1) w kwestiach spornych na wniosek Rodzica dyrektor szko??y organizuje komisyjne przes??uchanie lub sprawdzian i decyzja o udziale ucznia w konkursie lub przes??uchaniu jest podejmowana kolektywnie.

3. Rodzice maja prawo do zg??aszania swych oczekiwa?? wzgl?dem dalszej edukacji ich dziecka w szkole wy??szego szczebla do nauczyciela prowadz?cego zaj?cia z przedmiotu g??ównego nie pó??niej jednak ni?? w I semestrze klasy programowo najwy??szej.

4. Dyrektor szko??y mo??e uczestniczy? w zebraniach Rady Rodziców lub Prezydium Rady Rodziców na ich zaproszenie lub na w??asna pro??b? w miar? zaistnia??ych potrzeb.

5. Dyrektor szko??y spotyka si? z ogó??em Rodziców co najmniej trzy razy w roku: Na pocz?tku i zako??czeniu roku szkolnego oraz na wywiadówce pó??rocznej.

6. Dyrektor szko??y wyznacza godziny przyj?? dla Rodziców i uczniów.

§ 10
Zasady wspó??dzia??ania organów szko??y oraz sposoby rozwi?zywania sporów pomi?dzy nimi

1. Wspó??dzia??anie organów Szko??y w realizacji celów, zada?? oraz Misji Szko??y s??u??y dobru jej Uczniów i Szko??y.

2. Wspó??praca organów Szko??y oparta na zasadzie szacunku i zaufania, odbywa si?   zgodnie z regulaminami poszczególnych organów Szko??y.

3. W przypadku powstania konfliktu pomi?dzy organami Szko??y Dyrektor powo??uje Zespó?? Koncyliacyjny z??o??ony z przedstawicieli poszczególnych organów Szko??y w celu rozstrzygni?cia sporu.

4. W sk??ad Zespo??u Koncyliacyjnego wchodz?:
1) w przypadku, gdy spór dotyczy Samorz?du Uczniowskiego: Dyrektor, po dwóch przedstawicieli: Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Rady Samorz?du Uczniowskiego oraz opiekun Rady Samorz?du Uczniowskiego;
2) w przypadku, gdy spór nie dotyczy Samorz?du Uczniowskiego: Dyrektor, po dwóch    przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców.

5. Cz??onków Zespo??u Koncyliacyjnego desygnuj?, zgodnie z regulaminami, organy Szko??y.

6. Przewodnicz?cym Zespo??u Koncyliacyjnego jest Dyrektor Szko??y. W sytuacji, gdy spór dotyczy Dyrektora - zespó?? typuje przewodnicz?cego spo??ród swoich cz??onków.

7. Protokó?? z posiedzenia, podpisany przez wszystkich cz??onków zespo??u Koncyliacyjnego powinien okre??la? sk??ad zespo??u, opis sporu, argumentacj? stron oraz sposób rozwi?zania zaistnia??ego konfliktu.

8. Przyj?te rozwi?zanie powinno by? uzgodnione w ci?gu 14 dni od pierwszego posiedzenia zespo??u.

Rozdzia?? IV
ORGANIZACJA PRACY SZKO?Y

§ 11
Organizacja roku szkolnego

1. Podstaw? organizacji nauczania w danym roku szkolnym jest arkusz organizacji Szko??y opracowany przez Dyrektora na podstawie ramowego planu nauczania. Arkusz organizacyjny zatwierdza specjalistyczna jednostka nadzoru powo??ana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

2. W arkuszu organizacyjnym zamieszcza si? wykaz wszystkich Nauczycieli i innych pracowników Szko??y, ogóln? liczb? godzin przedmiotów i zaj?? dydaktycznych, finansowanych ze ??rodków przydzielonych przez organ prowadz?cy Szko???.

§ 12
Organizacja zaj?? szkolnych

1. Tygodniowy rozk??ad zaj?? dydaktycznych proponowany w zakresie przedmiotów ogólnomuzycznych  przez Nauczycieli w porozumieniu miedzy sob?, a w zakresie lekcji indywidualnych oraz zespo??ów - Nauczycieli prowadz?cy okre??lone przedmioty w porozumieniu z Nauczycielami przedmiotów ogólnomuzycznych  ostatecznie ustala i zatwierdza  Dyrektor szko??y.          

§ 13

1. Nad uczniami przebywaj?cymi w Szkole podczas zaj?? obowi?zkowych sprawuj? opiek? nauczyciele prowadz?cy te zaj?cia, a po i mi?dzy lekcjami rodzice. 
2. Wyznaczeni przez Dyrektora nauczyciele Szko??y sprawuj? opiek? nad uczniami podczas zaj?? organizowanych przez Szko??? poza jej terenem i odpowiadaj? za ich bezpiecze??stwo.
3. Nauczyciele i uczniowie mog? korzysta? poza zaj?ciami dydaktycznymi z pomieszcze?? szkolnych

§ 14

1. Szko??a realizuje kszta??cenie w dwóch cyklach:
1) sze??cioletnim (rozpocz?cie nauki w szkole w wieku od 5 do 10 roku ??ycia);
2) czteroletnim (rozpocz?cie nauki w szkole w wieku od 8 do 16 roku ??ycia).

2. Szko??a kszta??ci w zakresie nauki gry na  instrumentach:
1) fortepian
2) akordeon
3) skrzypce
4) flet poprzeczny
5) klarnet
6) saksofon

§ 15

1. Jednostka lekcyjna trwa 45 min.

2. Czas trwania lekcji indywidualnych z przedmiotu g??ównego wynosi tygodniowo:
1) w klasach I – III cyklu 6-letniego 2 x 30 min. (1 1/3 jednostki lekcyjnej)
2) w klasach  IV – VI cyklu 6-letniego 2 x 45 min.;
3) w klasie I cyklu 4-letniego 2 x 30 min.
4) w klasach II – IV cyklu 4-letniego 2 x 45 min.

3. W uzasadnionych przypadkach podzia?? tygodniowego czasu trwania indywidualnych zaj?? dydaktycznych mo??e by? inny od czasu okre??lonego w pkt 2.

4. Decyzj? o ustaleniu innego podzia??u czasu trwania lekcji dla danego Ucznia i Nauczyciela podejmuje Dyrektor Szko??y.

5.Wymiar czasu indywidualnych zaj?? dydaktycznych dla ucznia szczególnie uzdolnionego mo??e by? zwi?kszony, nie wi?cej jednak ni?? o 30 min tygodniowo.

6. Oprócz zaj?? z przedmiotu g??ównego w szkole obowi?zuj? nast?puj?ce zaj?cia edukacyjne:
1. kszta??cenie s??uchu
2. rytmika w klasach I-III cyklu 6-letniego
3. audycje muzyczne w klasach IV – VI cyklu 6 – letniego i II – IV cyklu 4 – letniego
4. fortepian dodatkowy dla uczniów graj?cych na innych instrumentach ni?? fortepian
5. chór lub zespó?? wokalno – instrumentalny

§ 16

1. W szkole funkcjonuj? Zespo??y Przedmiotowe: fortepianu, akordeonu, przedmiotów teoretycznych  oraz skrzypiec i instrumentów d?tych.

2. Do zada?? zespo??ów nale??y:
1) przedstawianie propozycji do planu pracy szko??y;
2) przedstawianie propozycji szczegó??owych zasad oceniania wewn?trzszkolnego;
3) przedstawianie propozycji do planu wewn?trzszkolnego doskonalenia Nauczycieli;
4) sk??adanie wniosków w sprawie nagród i odznacze?? dla wyró??niaj?cych Nauczycieli;
5) sk??adanie wniosków dotycz?cych zakupu instrumentów, pomocy dydaktycznych i wyposa??ania sal lekcyjnych;
6) organizowanie imprez Szko??y: koncertów, pogadanek, warsztatów.
7) sporz?dzanie planu pracy dzia??alno??ci zespo??ów
8) inicjowanie i organizowanie ró??nych form doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego/lekcje otwarte, prelekcje, seminaria o charakterze szkoleniowym z zakresu metodyki nauczania, poznawanie literatury muzycznej;
9) organizowanie pomocy metodycznej m??odym, pocz?tkuj?cym Nauczycielom;
10)  otaczanie szczególn? trosk? Uczniów szczególnie uzdolnionych;
11)  pomaganie Uczniom maj?cym trudno??ci w nauce;
12) wykonywanie innych zada?? zwi?zanych z prac? metodyczno-programow?, dydaktyczno-wychowawcz? oraz opieku??cz? zleconych przez Dyrektora Szko??y.

§ 17
Kwalifikowanie Ucznia na inne zaj?cia edukacyjne

1. Innymi zaj?ciami edukacyjnymi mog? by? przyk??adowo: inny instrument dodatkowy, instrument ludowy, zespó?? ludowy, gra a vista, improwizacja z elementami kompozycji, akompaniament, zespó?? kameralny zatwierdzonych w szkolnym planie nauczania.

2. Decyzji o zakwalifikowaniu Ucznia na inne zaj?cia edukacyjne dokonuje Dyrektor Szko??y.

3. Kwalifikowanie odbywa si? z uwzgl?dnieniem:
1) mo??liwo??ci edukacyjnych uczniów, ich potrzeb, uzdolnie?? i zainteresowa??;
2) mo??liwo??ci organizacyjnych i kadrowych szko??y w ramach posiadanych ??rodków finansowych.

4. Wniosek o zakwalifikowanie Ucznia na wybrane zaj?cia indywidualne sk??ada Rodzic Ucznia w terminie do dnia 15 kwietnia roku poprzedzaj?cego nowy rok szkolny, w którym maj? rozpocz?? si? zaj?cia.

§ 18
Zasady zwi?kszania wymiaru zaj??

1. W ramach posiadanych ??rodków finansowych oraz warunków organizacyjnych
i kadrowych szko??y Dyrektor mo??e podj?? decyzj? o zwi?kszeniu wymiaru zaj?? dla uczniów szczególnie uzdolnionych. Zwi?kszenie wymiaru trwania zaj?? dotyczy przedmiotów:
1) instrumentu g??ówny
2) inne zaj?cia edukacyjne

2. Nauczyciel sk??ada pisemny wniosek wraz z uzasadnieniem do dyrektora szko??y o  zwi?kszenie wymiaru zaj?? dla wskazanego Ucznia.

3. Zwi?kszenie wymiaru czasu zaj?? nast?puje na dany rok szkolny.

4. Wnioski na kolejny rok szkolny s? sk??adane do dnia 15 kwietnia.

5. Wnioski z??o??one po tym terminie mog? by? rozpatrzone tylko w przypadku posiadania przez szko??? ??rodków finansowych oraz warunków organizacyjnych i kadrowych.

§ 19
Zasady oceniania, klasyfikacji i promowania

1. Ocen? z egzaminu promocyjnego ustala si? w stopniach wed??ug skali od 1 do 6.

2. Ocen? z egzaminu promocyjnego proponuje i uzasadnia nauczyciel prowadz?cy z uczniem dane zaj?cia edukacyjne.

3. Ocen? ustala si? w wyniku dyskusji na zasadzie jednomy??lno??ci. W przypadku rozbie??no??ci ocen? ustala si? jako ??redni? z ocen proponowanych przez poszczególne osoby wchodz?ce w sk??ad komisji i zaokr?gla do pe??nych stopni odpowiednio w gór? – przy uzyskaniu co najmniej 0,5 stopnia albo w dó?? – przy uzyskaniu mniej ni?? 0,5 stopnia.
1) W klasie I ocen? ustala nauczyciel prowadz?cy poszczególne zaj?cia edukacyjne.
2) Komisja egzaminacyjna ustala oceny ko??coworoczne i ocen? z egzaminu w klasie programowo najwy??szej:
3) z przedmiotu g??ównego w klasach II - VI cyklu 6 - letniego i II - IV cyklu 4 - letniego;
4)  W szkole przeprowadzane s? przes??uchania pó??roczne z powy??szych przedmiotów. Ocena wystawiana jest na tych samych zasadach. Ocena ta nie jest ocen? ??ródroczn?. O ocenie ??ródrocznej uczniowie informowani s? w dniu przes??uchania pó??rocznego.
5)  Oceny ??ródroczne z pozosta??ych przedmiotów powinny by? wystawione i podane do wiadomo??ci tydzie?? przed planowanym posiedzeniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej.
6)  Informacja o przewidywanych ocenach klasyfikacji ??ródrocznej, rocznej i ko??cowej jest przekazywana rodzicom najpó??niej na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen ustnie na audycjach klasowych lub w kontakcie indywidualnym, pisemnie w dzienniczku ucznia, telefonicznie.
7) W przypadku zagro??enia ucznia otrzymaniem oceny negatywnej rodzice informowani s? o tym telefonicznie, a w drugiej kolejno??ci listownie:
a. z przedmiotów obj?tych przes??uchaniem lub egzaminem na miesi?c przed planowanym terminem egzaminu;
b. z pozosta??ych przedmiotów na dwa tygodnie przed wystawieniem ocen.

4. Dokumenty w postaci prac klasowych, sprawdzianów, sprawdzianów     klasyfikacyjnych i poprawkowych s? przechowywane przez nauczycieli i dost?pne do wgl?du na ??yczenie rodziców. Ocen? nauczyciel uzasadnia ustnie w bezpo??redniej rozmowie z rodzicami.

5. Ucze?? jest nieklasyfikowany w przypadku opuszczenia 50% zaj?? lekcyjnych z danego przedmiotu.

6. Szczegó??owe zasady ocenienia klasyfikowania, promowania oraz przeprowadzania egzaminów zawiera Wewn?trzszkolny System Oceniania. 

§ 20
Biblioteka szkolna

1. W Szkole funkcjonuje Biblioteka szkolna, która posiada odr?bny regulamin odkre??laj?cy zasady jej dzia??alno??ci, w tym korzystania z zasobów nutowych, ksi???kowych i innych b?d?cych na jej wyposa??eniu.

2. U??ytkownikami zasobów Biblioteki mog? by? Uczniowie oraz Pracownicy Szko??y.

3. Zbiory Biblioteki szkolnej i Fonoteki maj? na celu wspieranie realizacji zada?? dydaktyczno-wychowawczych Szko??y, s??u??? doskonaleniu pracy Nauczycieli jak równie?? szerzeniu wiedzy muzycznej w??ród Uczniów.

4. W zbiorach biblioteki mog? znajdowa? si?: nuty, ksi???ki, materia??y dydaktyczno- metodyczne oraz nagrania fonograficzne i video. Z materia??ów fonograficznych i video mog? korzysta? jedynie pedagodzy.

5. Pomieszczenie Biblioteki szkolnej ma umo??liwia?:
1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
2) wypo??yczanie ksi???ek oraz nut.

6. Bibliotek? szkoln? kieruje Nauczyciel - bibliotekarz.

7. Do podstawowych zada?? Nauczyciela - bibliotekarza nale??y:
1. praca pedagogiczna:
a) udost?pnianie zbiorów;
b) pomoc w poszukiwaniu informacji;
c) indywidualne doradztwo w doborze literatury;
d) pomoc w samokszta??ceniu;
2. praca wychowawcza z dzie?mi i m??odzie???, wynikaj?ca z realizacji Programu Wychowawczego Szko??y;
3. praca organizacyjna:
a) gromadzenie zbiorów zgodnie z potrzebami Szko??y;
b) ewidencja i opracowanie zbiorów;
c) selekcja zbiorów zb?dnych i zniszczonych;
d) organizacja warsztatu informacyjnego w postaci tradycyjnych katalogów kartkowych, kartotek, teczek tematycznych, zestawie?? bibliograficznych;

8. Biblioteka udost?pnia swoje zbiory zgodnie z organizacj? roku szkolnego.

9. Harmonogram pracy Biblioteki ustala Dyrektor i podaje do ogólnej wiadomo??ci Uczniom i ich Rodzicom oraz Nauczycielom.

10. Inwentaryzacj? zbiorów bibliotecznych przeprowadza si? zgodnie z art. 30-36 rozporz?dzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 pa??dziernika 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materia??ów bibliotecznych (Dz. U/nr 205, poz1283).

§ 21
Wypo??yczalnia instrumentów

1. Szko??a prowadzi Wypo??yczalni? Instrumentów.

2. Zasady wypo??yczania instrumentów szkolnych okre??la odr?bny regulamin.

Rozdzia?? V
PRACOWNICY SZKO?Y

§ 22
Nauczyciele

1. Nauczyciele zatrudnieni w Szkole prowadz? zaj?cia dydaktyczno - wychowawcze oraz pe??ni? w stosunku do Uczniów funkcj? opieku??cz?. S? odpowiedzialni za wyniki i jako??? pracy oraz bezpiecze??stwo powierzonych ich opiece Uczniów.

2. Do zada?? i obowi?zków Nauczyciela nale??? w szczególno??ci:
1) czuwanie nad prawid??owym przebiegiem procesu dydaktycznego;
2) dbanie o pomoce dydaktyczno-wychowawcze i inny sprz?t szkolny;
3) wspieranie rozwoju psychofizycznego Uczniów, ich zdolno??ci oraz zainteresowa??;
4) udzielenie pomocy Uczniom w eliminowaniu niepowodze?? szkolnych w oparciu o rozeznanie potrzeb Uczniów;
5) doskonalenie umiej?tno??ci dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.

3. Prac? dydaktyczn? i wychowawcz? Nauczycieli winna cechowa? bezstronno???

4.  i obiektywizm w ocenie Uczniów oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich Uczniów.

§ 23
Stanowiska niepedagogiczne

1. W celu sprawnego funkcjonowania Szko??a zatrudnia pracowników administracji i obs??ugi.

2. Obowi?zki pracowników nie b?d?cych nauczycielami okre??la Regulamin Pracy Szko??y oraz szczegó??owe zakresy czynno??ci poszczególnych stanowisk.

 

3. Na podstawie Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep??ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz?dzenie o ochronie danych) oraz Ustawy z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych szko??a zatrudnia zewn?trznego IODO.

  

 

Rozdzia?? VI
UCZNIOWIE SZKO?Y

§ 24

Zasady przyjmowania Uczniów do Szko??y oraz sposób i terminy informowania kandydatów

1. Szko??a okre??la zasady i tryb rekrutacji Uczniów zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami. Ustala w szczególno??ci formy, zakres tematyczny badania przydatno??ci oraz sposoby i terminy informowania kandydatów, z uwzgl?dnieniem przepisów w sprawie warunków i trybu przyjmowania Uczniów do publicznych szkó?? i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó?? do innych. Zasady przyjmowania uczniów do Szko??y okre??la Regulamin Rekrutacji.

2. Warunkiem ubiegania si? kandydata o przyj?cie do klasy pierwszej jest uko??czenie 5 lat  i nie przekroczenie 16 roku ??ycia.

3. Kwalifikacja kandydatów do Szko??y odbywa si? na podstawie badania przydatno??ci.

4. Badanie przydatno??ci kandydatów do szko??y polega na sprawdzeniu uzdolnie?? muzycznych, warunków psychofizycznych, predyspozycji do nauki gry na wybranym instrumencie.

5. O przyj?ciu kandydata do szko??y decyduje uzyskanie oceny ostatecznej minimum 20 pkt.

6. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rekrutacyjna mo??e zaproponowa? kandydatowi inny instrument ni?? deklarowany. Wybór instrumentu innego ni?? deklarowany odbywa si? za wiedz? i zgod? Rodziców.

7. Przydzia?? uczniów do poszczególnych klas i nauczycieli odbywa si? wed??ug nast?puj?cych zasad:
1) instrument g??ówny wybiera kandydat lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaznaczaj?c to w podaniu sk??adanym w okresie rekrutacji,
2) zmiana instrumentu g??ównego mo??e nast?pi?, je??li kandydat nie spe??nia wymaga?? zdrowotnych, warunków fizycznych lub innych wymaga?? okre??lonych dla danej specjalno??ci,
3) propozycj? zmiany instrumentu przedstawia kandydatowi oraz jego rodzicom (prawnym opiekunom) Dyrektor Szko??y uwzgl?dniaj?c mo??liwo??ci organizacyjne szko??y,
4) kandydaci zakwalifikowani na poszczególne instrumenty przydzielani s? nauczycielom przez Dyrektora Szko??y z uwzgl?dnieniem  potrzeb i mo??liwo??ci organizacyjnych poszczególnych pedagogów,
5) w miar? mo??liwo??ci kandydaci, którzy przygotowywali si? do dalszego kszta??cenia w ramach prywatnych i spo??ecznych form nauki, przydzie1ani s? do pedagogów z którymi mieli zaj?cia, 
6) zmiana nauczyciela w kolejnych latach nauki mo??e nast?pi? na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) lub pedagoga prowadz?cego,
7) zmiany mog? odbywa? si? wy???cznie wraz z zako??czeniem roku szkolnego, przed zatwierdzeniem arkusza organizacyjnego szko??y,
8) wniosek o zmian? nauczyciela z??o??ony do Dyrektora Szko??y powinien mie? form? pisemn? i zawiera? uzasadnienie,
9) decyzj? o zmianie nauczyciela przedmiotu g??ównego podejmuje Dyrektor Szko??y po uwzgl?dnieniu wszystkich okoliczno??ci, a w szczególno??ci dobra ucznia.

§ 25
Prawa Ucznia oraz tryb sk??adania skargi w przypadku ich naruszenia

1. Ucze?? ma prawo do:
1) w??a??ciwie zorganizowanego procesu kszta??cenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umys??owej;
2) opieki wychowawczej, zapewnienia warunków bezpiecze??stwa, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej i psychicznej, ochrony poszanowania jego godno??ci;
3) ??yczliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
4) swobody wyra??ania my??li i przekona??;
5) rozwijania zainteresowa??, zdolno??ci i talentów;
6) sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny znajomo??ci wewn?trzszkolnego systemu oceniania;
7) pomocy w przypadku trudno??ci w nauce;
8) korzystania z poradnictwa psychologicznego i zawodowego;
9) korzystania z pomieszcze?? szkolnych, sprz?tu, instrumentów, ??rodków dydaktycznych, ksi?gozbioru biblioteki podczas zaj?? pozalekcyjnych szkolnych i pozaszkolnych;
10) wp??ywania na ??ycie Szko??y przez dzia??alno??? samorz?dow?;

2. W przypadku naruszenia praw Ucznia mo??e on lub jego Rodzice z??o??y? skarg? pisemn? do Dyrektora Szko??y w terminie 14 dni. W takim przypadku:
1) Dyrektor przeprowadza rozmowy z osobami, których skarga dotyczy oraz bada dokumentacj? szkoln?.
2) Po przeprowadzeniu czynno??ci wyja??niaj?cych Dyrektor podejmuje decyzj? a.i. w sprawie sposobu rozstrzygni?cia skargi.
3) Decyzja Dyrektora Szko??y przekazywana jest osobom zainteresowanym na pi??mie.

§ 26
Podstawowe obowi?zki Ucznia

1) Obowi?zkiem Ucznia jest post?powanie s??u???ce misji Szko??y i realizacji jej celów
a. i zada??, a zw??aszcza przestrzeganie postanowie?? zawartych w Statucie Szko??y.
2) W szczególno??ci Ucze?? jest zobowi?zany do:
a) systematycznego i aktywnego uczestnictwa w zaj?ciach edukacyjnych, przygotowywania si? do nich oraz w??a??ciwego zachowania si? podczas tych zaj??;
b) usprawiedliwienia nieobecno??ci na zaj?ciach edukacyjnych ( nieobecno??? Ucznia usprawiedliwia Rodzic w formie pisemnej, ustnej lub poprzez dostarczenie za??wiadczenia lekarskiego  w ci?gu 10 dni.
c) aktywnego uczestnictwa w ??yciu Szko??y;
d) dbania o schludny wygl?d;
e) wyst?powania w stroju galowym podczas przes??ucha??, egzaminów, koncertów oraz innych uroczysto??ci szkolnych;
f) nie korzystania w ??aden sposób z telefonu komórkowego oraz innych urz?dze?? elektronicznych w trakcie zaj?? edukacyjnych zbiorowych, koncertów i innych wydarze?? szkolnych na terenie Szko??y;
g) przestrzegania zasad kultury ??ycia w odniesieniu do Nauczycieli, innych pracowników Szko??y oraz innych Uczniów;
h) odpowiedzialno??ci za w??asne ??ycie, zdrowie, higien? oraz rozwój;
i) dba??o??ci o wspólne dobro, maj?tek szkolny, ??ad i porz?dek w Szkole.

§ 27
Nagrody i wyró??nienia Ucznia

1. Za wyró??niaj?ce wyniki oraz inne osi?gni?cia w nauce i dzia??alno??ci artystycznej przewidywane s? nast?puj?ce nagrody:
1) pochwala udzielona przez nauczyciela wobec klasy,
2) pochwala udzielona przez Dyrektora Szko??y wobec ca??ej spo??eczno??ci szkolnej,
3) nagroda rzeczowa ufundowana przez Rad? Rodziców,
4) nagroda rzeczowa ufundowana przez inne podmioty,
5) stypendium za wyniki w nauce s? przyznane na zasadach, które okre??laj? odr?bne przepisy,
6) stypendium uzyskane od organizacji pozarz?dowych na zasadach okre??lonych przez te organizacje.
7) Promocja osi?gni?? w formie publikacji gratulacji na tablicy og??osze?? i stronie internetowej.
8) Szczegó??owe zasady promocji z wyró??nieniem oraz uzyskania ??wiadectwa z czerwonym paskiem okre??la Wewn?trzszkolny System Oceniania

2. Za nieprzestrzeganie statutu oraz wewn?trznych regulaminów i zarz?dze?? szko??y ucze?? mo??e otrzyma? nast?puj?ce kary :
a) upomnienie udzielone przez nauczyciela wobec klasy,
b) upomnienie udzielone przez Dyrektora Szko??y,
c) nagana udzielona przez Dyrektora Szko??y wobec ca??ej spo??eczno??ci szkolnej,
d) upomnienie pisemne udzielone przez Dyrektora;
e) nagana udzielona w formie pisemnej przez Dyrektora

§ 28
Karanie Ucznia

1. Najci???szym rodzajem kary udzielonej uczniowi jest skre??lenie z listy uczniów.

2. Skre??lenie z listy uczniów dokonywane przez dyrektora Szko??y na podstawie uchwa??y Rady Pedagogicznej, mo??e nast?pi? w przypadku ra???cego naruszenia dyscypliny szkolnej, a w szczególno??ci za:
1) co najmniej miesi?czn? nieusprawiedliwion? absencj? na zaj?ciach po uprzednim pisemnym ostrze??eniu przekazanym rodzicom lub opiekunom,
2) zachowanie nara??aj?ce zdrowie lub ??ycie innych osób przebywaj?cych na terenie szko??y oraz podczas imprez organizowanych przez szko??? poza jej terenem, w tym palenie tytoniu, picie alkoholu, u??ywanie i rozprowadzanie narkotyków,
3) zn?canie si? fizyczne i psychiczne nad kole??ankami i kolegami,
4) kradzie?? mienia szkolnego lub osób znajduj?cych si? na
5) terenie szko??y,
6) celowe, zamierzone dewastowanie sprz?tu, pomocy
7) naukowych czy innych urz?dze?? znajduj?cych si? w szkole.

3. Za udowodnione uczniowi niszczenie urz?dze?? wymienionych w ust. 4 pkt. 5, odpowiedzialno??? materialn? ponosz? rodzice lub opiekunowie ucznia.

4.  Skre??lenie z listy uczniów nast?puje na podstawie uchwa??y Rady Pedagogicznej równie?? w przypadku nie otrzymania promocji z przedmiotów i na zasadach okre??lonych w wewn?trzszkolnym systemie oceniania.

5.  Ucze?? ma prawo odwo??a? si? od otrzymanego upomnienia b?d?? nagany w ci?gu dwóch tygodni, od ich udzielenia.

6. Odwo??anie, o którym mowa wy??ej, Ucze?? lub w jego imieniu Rodzice sk??adaj? do Rady Pedagogicznej.

7. Od decyzji skre??lenia Ucze?? lub w jego imieniu Rodzice maj? prawo odwo??a? si? zgodnie z przepisami KPA.

8. W przypadku rezygnacji Ucznia z nauki w Szkole poprzez z??o??enie przez Rodziców pisemnego o??wiadczenia w tej sprawie, nast?puje  dyrektor szko??y skre??la Ucznia z listy Uczniów.

§ 29

Formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc Opieka i bezpiecze??stwo Uczniów
1. Nad Uczniami przebywaj?cymi w Szkole podczas zaj?? obowi?zkowych i nadobowi?zkowych sprawuj? opiek? Nauczyciele prowadz?cy te zaj?cia.
1) Nauczyciele i inni pracownicy Szko??y udzielaj? pomocy ka??demu Uczniowi, który zwraca si? do nich z jak?kolwiek pro??b?.
2) Nauczyciele i inni pracownicy Szko??y zobowi?zani s? do natychmiastowej reakcji i powiadomienia Dyrekcji Szko??y w sytuacji stwierdzenia na terenie szko??y wszelkich przypadków przemocy, uzale??nie??, demoralizacji oraz innych przejawów patologii spo??ecznej.

§ 30

1. W celu zapewnienia opieki i pomocy Uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc, Szko??a mo??e organizowa? nast?puj?ce formy pomocy:
1) konsultacje z Rodzicami;
2) konsultacje z innymi Nauczycielami i Kierownikiem sekcji;
3) konsultacje z psychologiem lub pedagogiem szkolnym w wyspecjalizowanej w tym zakresie placówce;
4) pomoc kole??e??sk?;
5) dodatkowe zaj?cia o charakterze wyrównawczym;
6) dodatkowe zaj?cia wspieraj?ce rozwój Ucznia szczególnie uzdolnionego (zwi?kszony wymiar czasu lekcji instrumentu g??ównego, udzia?? w lekcjach otwartych, warsztatach, kursach mistrzowskich);
7) indywidualne zaj?cia dla Uczniów o szczególnych potrzebach edukacyjnych ( np.: Uczniowie niewidomi);

2. Szko??a pe??ni funkcj? opieku??cz? w stosunku do Uczniów w sposób nast?puj?cy:
1) podczas zaj?? lekcyjnych w Szkole za bezpiecze??stwo Uczniów bezpo??rednio odpowiedzialni s? Nauczyciele przedmiotu;
2) podczas koncertów i innych imprez organizowanych na terenie Szko??y za bezpiecze??stwo Uczniów bezpo??rednio odpowiedzialni s? Nauczyciele organizuj?cy koncert lub imprez?;
3) podczas koncertów i imprez pozaszkolnych za bezpiecze??stwo Uczniów bezpo??rednio odpowiedzialni s? Nauczyciele organizuj?cy koncert lub imprez?; w drodze do miejsca koncertu (imprezy) oraz po opuszczeniu miejsca koncertu (imprezy ) za bezpiecze??stwo Uczniów odpowiadaj? Rodzice;
4) podczas wycieczek szkolnych za bezpiecze??stwo Uczniów odpowiadaj? Nauczyciele organizuj?cy wycieczk?. Szczegó??owe zasady sprawowania opieki okre??la Regulamin Wycieczek Szkolnych.

§ 31

1. Ucze?? mo??e by? zwolniony z lekcji przed czasem zako??czenia, po wcze??niejszym ustnym lub pisemnym zg??oszeniu tego faktu przez Rodzica. Fakt ten nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

2. W przypadku z??ego samopoczucia dziecka, Nauczyciel lub pracownik Szko??y w pierwszej kolejno??ci ma obowi?zek skontaktowania si? z Rodzicami dziecka i niezw??ocznie powiadamia o tym Dyrektora PSM. Je??li nie mo??na skontaktowa? si? z Rodzicami Ucznia - Nauczyciel wzywa karetk? pogotowia, je??li stan dziecka tego wymaga.

3. W sytuacji zagro??enia ??ycia lub zdrowia dziecka Nauczyciel lub inny pracownik Szko??y ma obowi?zek wezwa? karetk? pogotowia, zapewni? dziecku bezpiecze??stwo, a nast?pnie zawiadomi? Rodziców oraz Dyrektora Szko??y.

4.W przypadku sytuacji zagra??aj?cych zdrowiu lub ??yciu dziecka stosuje si? podczas koncertów i imprez pozaszkolnych stosuje si? odpowiednio ust.2, 3.

Rozdzia?? VII
WEWN?TRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

§ 32
Przepisy ogólne

1. Szczegó??owe warunki i sposób oceniania Uczniów zawiera za???cznik wewn?trzszkolny System Oceniania za???czony do statutu szko??y.
2. Uczniowie klasyfikowani z wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego otrzymuj? ??wiadectwa promocyjne.
3. Uczniowie, którzy uko??czyli szko??? otrzymuj? ??wiadectwo uko??czenia szko??y.
4.W wyj?tkowych przypadkach Uczniowie mog? realizowa? indywidualny program lub tok nauczania. O sposobie i organizacji indywidualnego toku lub programu nauczania na podstawie odr?bnych przepisów decyduje Rada Pedagogiczna.

PRZEPISY KO??COWE
Przepisy ogólne

Wprowadzanie zmian w statucie oraz og??aszanie i udost?pnianie wewn?trzszkolnych aktów prawnych

§ 33

1. Ka??da zmiana w Statucie Szko??y odbywa si? na podstawie uchwa??y Rady Pedagogicznej

2. Wykonanie uchwa??y w sprawie wprowadzenia zmiany w Statucie Szko??y powierza si? Dyrektorowi.

3. Dyrektor wykonuje uchwa??? Rady Pedagogicznej dotycz?c? wprowadzenia zmiany w Statucie Szko??y odpowiednim zarz?dzeniem dost?pnym w Ksi?dze Zarz?dze?? Dyrektora.

§ 34

1. Wewn?trzszkolne akty prawne s? wprowadzane zarz?dzeniem Dyrektora.

2. Zarz?dzenia Dyrektora wprowadzaj?ce wewn?trzszkolne akty prawne s? og??aszane w Ksi?dze Zarz?dze?? Szko??y.

3. Wewn?trzszkolne akty prawne s? ogólnodost?pne w Sekretariacie Szko??y.

§ 35

1. Traci moc tekst jednolity Statutu Szko??y uchwalony 26.02.2016 roku. Og??asza si? tekst jednolity Statutu Szko??y z uwzgl?dnieniem zmian wprowadzonych uchwa??ami Rady Pedagogicznej z dnia 17.11.2017 r.
Statut wchodzi w ??ycie z dniem 24.11.2017 r.

ZA??CZNIKI:

1. Wykaz piecz?ci szkolnych

 

 

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna