Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


REGULAMIN REKRUTACJI PSM Ciechanów

 

Regulamin okre??la szczegó??owe zasady rekrutacji, w szczególno??ci formy, zakres tematyczny egzaminów wst─?pnych i badania przydatno??ci oraz sposoby i terminy informowania kandydatów o wynikach rekrutacji w oparciu o Ustaw─? o Systemie O??wiaty z dnia 7 wrze??nia 1991 r. z pó??niejszymi zmianami oraz Rozporz─?dzenie MKiDN z 15 maja 2014 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkó?? i placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkó?? do innych.

 

 

Szko??a prowadzi rekrutacj─? w specjalno??ciach: akordeon, flet, fortepian, klarnet, saksofon i skrzypce.

 

-Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I stopnia w Ciechanowie przeprowadza co roku rekrutacj─? kandydatów do klas pierwszych.

-Szko??a przeprowadza akcje informacyjn─? o zasadach przyj─?─? oraz warunkach nauki i terminach przeprowadzania rekrutacji..

-Szko??a zapewnia wszystkim kandydatom poddawanym badaniu przydatno??ci równe i w??a??ciwe warunki przeprowadzenia badania przydatno??ci.

 

1. Warunki ubiegania si─? o przyj─?cie do szko??y:

a) Do klasy I cyklu 6-letniego mo??e ubiega─? si─? kandydat, który w danym roku kalendarzowym ko??czy co najmniej 5 lat oraz nie wi─?cej ni?? 10 lat.

b) Do klasy I cyklu 4-letniego mo??e ubiega─? si─? kandydat, który w danym roku kalendarzowym ko??czy co najmniej 8 lat oraz nie wi─?cej ni?? 16 lat.

c) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek dyrektora szko??y minister w??a??ciwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego mo??e wyrazi─? zgod─? na ubieganie si─? o przyj─?cie do szko??y przez kandydata przekraczaj─?cego limity wiekowe okre??lone dla kandydatów na uczniów szko??y muzycznej I stopnia.

d) Do pierwszego etapu post─?powania rekrutacyjnego dopuszcza si─? kandydatów, którzy do wniosku o przyj─?cie do Szko??y Muzycznej I stopnia do??─?czyli za??wiadczenie lekarskie o braku przeciwskaza?? zdrowotnych do podj─?cia kszta??cenia w szkole muzycznej I st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

 

2. Tryb powo??ywania i sk??ad komisji: W celu przeprowadzenia badania przydatno??ci dyrektor szko??y powo??uje spo??ród nauczycieli komisj─? rekrutacyjn─?, wyznacza jej sk??ad i przewodnicz─?cego.

 

3. Terminy badania przydatno??ci , terminy sk??adania wniosku: Termin przeprowadzenia badania przydatno??ci wyznacza dyrektor szko??y w okresie od dnia 1 marca do 30 maja roku szkolnego poprzedzaj─?cego rok szkolny, na który przeprowadzane jest post─?powanie rekrutacyjne. Szko??a podaje termin oraz warunki przeprowadzenia badania przydatno??ci i egzaminu wst─?pnego do publicznej wiadomo??ci co najmniej na 30 dni przed terminem ich przeprowadzenia przez umieszczenie informacji w widocznym miejscu w siedzibie szko??y. Kandydaci sk??adaj─? w sekretariacie szko??y wnioski skierowane do dyrektora szko??y oraz wymagane dokumenty w terminie od 1 marca do dnia poprzedzaj─?cego badanie przydatno??ci kandydata.

 

4. Wymagane dokumenty:

a) wniosek o przyj─?cie do szko??y (do pobrania w sekretariacie szko??y lub ze strony internetowej

b) za??wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do podj─?cia kszta??cenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c) w przypadku dziecka, które w danym roku kalendarzowym nie uko??czy??o 6 lat – opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

Dodatkowe dokumenty

d) dokumenty potwierdzaj─?ce spe??nianie przez kandydata kryteriów branych pod uwag─? w drugim etapie rekrutacji:

- wielodzietno??─? rodziny kandydata;

- niepe??nosprawno??─? kandydata;

- niepe??nosprawno??─? jednego z rodziców kandydata;

- niepe??nosprawno??─? obojga rodziców kandydata;

- niepe??nosprawno??─? rodze??stwa kandydata;

-samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

- obj─?cie kandydata piecz─? zast─?pcz─?

W indywidualnych przypadkach kandydat mo??e ubiega─? si─? o przyj─?cie do klasy programowo wy??szej ni?? pierwsza lub o przyj─?cie do szko??y w trakcie roku szkolnego.

 

Wymagane dokumenty:

• wniosek o przyj─?cie do szko??y,

• za??wiadczenie lekarskie o braku przeciwwskaza?? zdrowotnych do podj─?cia kszta??cenia w szkole muzycznej I stopnia, wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

• ??wiadectwo z ostatniej uko??czonej klasy, je??li kandydat chce kontynuowa─? nauk─? w szkole muzycznej

• za??wiadczenie o byciu uczniem innej szko??y wraz z ocenami z I semestru nauki, je??li kandydat przechodzi z innej szko??y po klasyfikacji ??ródrocznej

W ci─?gu 30 dni od daty z??o??enia wniosku przeprowadza si─? egzamin kwalifikacyjny maj─?cy na celu sprawdzenie, czy predyspozycje i poziom umiej─?tno??ci kandydata odpowiadaj─? programowi klasy, do której kandydat ma by─? przyj─?ty. Warunkiem przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego jest posiadanie przez szko??─? mo??liwo??ci przyj─?cia kandydata.

W przypadku kandydatów ubiegaj─?cych si─? o przyj─?cie do klasy programowo wy??szej ni?? pierwsza, termin przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego powinien przypada─? w terminie przeprowadzania badania przydatno??ci.

W celu przeprowadzenia egzaminu dyrektor powo??uje komisj─? kwalifikacyjn─?, która:

• zawiadamia kandydata o terminie egzaminu kwalifikacyjnego

• informuje kandydata o warunkach przeprowadzenia oraz o tematycznym zakresie egzaminu,

• sporz─?dza i przekazuje dyrektorowi protokó?? zawieraj─?cy w szczególno??ci ocen─? predyspozycji i poziomu umiej─?tno??ci kandydata.

Decyzj─? o przyj─?ciu kandydata do szko??y podejmuje dyrektor.

5. Ogólne zasady kwalifikowania kandydatów:

Post─?powanie rekrutacyjne do szko??y muzycznej I stopnia jest dwuetapowe.

 

 

Etap pierwszy:

a) Na pierwszym etapie postepowania rekrutacyjnego s─? brane pod uwag─? wyniki badania przydatno??ci, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnie?? muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na okre??lonym instrumencie

b) Badanie obejmuje: za??piewanie z pami─?ci piosenki. sprawdzenie poczucia rytmu, s??uchu muzycznego, pami─?ci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na okre??lonym instrumencie, rozmow─? z kandydatem.

 

Etap drugi:

W przypadku równorz─?dnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie post─?powania rekrutacyjnego, na drugim etapie post─?powania rekrutacyjnego s─? brane pod uwag─? ??─?cznie nast─?puj─?ce kryteria:

• wielodzietno??─? rodziny kandydata;

• niepe??nosprawno??─? kandydata;

• niepe??nosprawno??─? jednego z rodziców kandydata;

• niepe??nosprawno??─? obojga rodziców kandydata; • niepe??nosprawno??─? rodze??stwa kandydata;

• samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;

• obj─?cie kandydata piecz─? zast─?pcz─?.

Kryteria, o których mowa powy??ej , maj─? jednakow─? warto??─?.

6. Zasady oceniania:

a) Kandydat jest oceniany podczas zaj─?─? grupowych i badania indywidualnego za pomoc─? punktacji w skali 1-25 pkt

b) Kandydat przechodzi pozytywnie badanie przydatno??ci, je??eli uzyska?? minimum 20 pkt.

7. Zasady og??aszania wyników i procedury odwo??awcze:

a) Z przebiegu badania przydatno??ci komisja sporz─?dza protokó?? i podaje do publicznej wiadomo??ci w terminie 7 dni od dnia przeprowadzenia badania przydatno??ci listy kandydatów, którzy uzyskali wynik kwalifikuj─?cy i niekwalifikuj─?cy do przyj─?cia do szko??y.

b) Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, je??eli w wyniku postepowania rekrutacyjnego kandydat zakwalifikowany oraz z??o??y?? wymagane dokumenty.

c) Szko??a nie gwarantuje przyj─?cia wszystkich kandydatów, którzy otrzymali wymagan─? ilo??─? punktów. W takim przypadku utworzona zostanie lista rezerwowa.

d) Komisja rekrutacyjna ustala i podaje do publicznej wiadomo??ci w terminie do dnia 5 sierpnia roku szkolnego poprzedzaj─?cego rok szkolny, na który przeprowadzane jest post─?powanie rekrutacyjne, listy kandydatów przyj─?tych i nieprzyj─?tych do szko??y lub informacj─? o liczbie wolnych miejsc.

Listy, o których mowa w ust. c), podaje si─? do publicznej wiadomo??ci poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szko??y muzycznej . Listy zawieraj─? imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejno??ci alfabetycznej oraz najni??sz─? liczb─? punktów, która uprawnia do przyj─?cia. ,

e) Je??eli po przeprowadzeniu post─?powania rekrutacyjnego szko??a nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szko??y przeprowadza post─?powanie uzupe??niaj─?ce, które powinno zako??czy─? si─? do ko??ca sierpnia roku szkolnego poprzedzaj─?cego rok szkolny, na który przeprowadzane jest post─?powanie rekrutacyjne. Do post─?powania uzupe??niaj─?cego stosuje si─? przepisy niniejszego regulaminu odpowiednio.

f) W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomo??ci listy kandydatów przyj─?tych i nieprzyj─?tych, rodzic kandydata mo??e wyst─?pi─? do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporz─?dzenie uzasadnienia odmowy przyj─?cia kandydata do szko??y muzycznej I stopnia.

g) Uzasadnienie sporz─?dza si─? w terminie 7 dni od dnia wyst─?pienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w ust.

e). Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyj─?cia.

h) Rodzic kandydata mo??e wnie??─? do dyrektora szko??y muzycznej odwo??anie od rozstrzygni─?cia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

i) Dyrektor szko??y muzycznej rozpatruje odwo??anie od rozstrzygni─?cia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w ust. g) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwo??ania. Na rozstrzygni─?cie dyrektora szko??y muzycznej s??u??y skarga do s─?du administracyjnego.

j) O przydziale instrumentu decyduje dyrektor szko??y na podstawie sugestii kandydata zawartych we wniosku o przyj─?cie do szko??y, protoko??u komisji rekrutacyjnej i mo??liwo??ci organizacyjnych szko??y.

k) Je??eli kandydat przyj─?ty do szko??y nie zg??osi si─? na zaj─?cia lub nie zawiadomi szko??y o pó??niejszym zg??oszeniu si─? na zaj─?cia w ci─?gu 14 dni od rozpocz─?cia nauki, wówczas dyrektor szko??y uznaje to za podj─?t─? przez rodziców rezygnacj─? z nauki dziecka w szkole muzycznej.

 

Państwowa Szkoła Muzyczna