Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


 Za??�?cznik 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Organem Pa??stwowej Szko??y Muzycznej I - st. im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie b�?d�?cym reprezentacj�? ogó??u rodziców jest Rada Rodziców.

§ 2

1. Rada Rodziców jest samorodnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów szko??y wspó??dzia??aj�?cym z Dyrektorem, Rad�? Pedagogiczn�? organami nadzoruj�?cymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w celu podejmowania dzia??a?? zmierzaj�?cych do statutowej dzia??alno??ci szko??y.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest dzia??anie na rzecz opieku??czej funkcji szko??y.
3. Do zada?? Rady Rodziców nale??y w szczególno??ci:
   1) Uchwalanie w porozumieniu z Rad�? Pedagogiczna planu wychowawczego szko??y w ka??dym roku szkolnym w terminie 30 dni od rozpocz�?cia roku szkolnego. W przypadku braku porozumienia Rady Pedagogicznej z Rad�? Rodziców w powy??szym terminie plan wychowawczy ustala dyrektor szko??y w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Plan ten obowi�?zuje do czasu porozumienia.
   2) opiniowanie planu finansowego szko??y
   3) pobudzanie i organizowanie form aktywno??ci rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zada?? szko??y,
   4) gromadzenie funduszy niezb�?dnych dla wspierania dzia??alno??ci szko??y, a tak??e ustalanie zasad ich wykorzystywania,
   5) zapewniania rodzicom we wspó??dzia??aniu z innymi organami szko??y rzeczywistego wp??ywu na jej dzia??alno??�?,
   6) egzekwowanie podstawowych praw rodziców, takich jak:
 a) znajomo??�? zada?? i zamierze?? dydaktycznych szko??y,
 b) uzyskiwanie w ka??dym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego post�?pów lub trudno??ci w nauce,
 c) znajomo??�? wewn�?trzszkolnego regulaminu oceniania oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów,
 d) uzyskiwanie porad w sprawie dalszego kszta??cenia swojego dziecka,
 e) wyra??anie i przekazywanie opinii na temat pracy szko??y,
 f) okre??lanie struktur dzia??ania ogó??u rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 § 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogó??u rodziców jest Ogólne Zebranie Rodziców.
2. Ogólne Zebranie Rodziców odbywa si�? co najmniej raz w roku szkolnym oraz w miar�? potrzeb.
3. Ogólne Zebranie Rodziców zwo??uje przewodnicz�?cy Rady Rodziców na swój wniosek, na wniosek Rady lub na wniosek Dyrektora Szko??y.
4. Ogólne Zebranie Rodziców jest prawomocne gdy w pierwszym terminie obecna jest co najmniej po??owa uprawnionych do g??osowania rodziców ustalona na podstawie listy aktualnie ucz�?cych si�? uczniów, a w drugim terminie bez wzgl�?du na liczb�? obecnych na zebraniu rodziców.
5. Uprawnionym cz??onkiem Ogólnego Zebrania Rodziców jest tylko jeden z rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
6. Ogólne Zebrania Rodziców jest protoko??owane, a w protokole odnotowywane s�? uchwa??y, wnioski z dyskusji, a tak??e wyniki wyborów.

§ 4

1. Ogólne Zebranie Rodziców wybiera spo??ród siebie:
   1) Rad�? Rodziców w liczbie co najmniej 7 osób,
   2) Komisj�? Rewizyjn�? w liczbie 3 osób.
2. Wybory przeprowadza si�? na pierwszym zebraniu rodziców w ka??dym roku szkolnym
3. Wybory do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywaj�? si�? w g??osowaniu tajnym
4. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Rodze??stwa reprezentowane s�? równie?? przez jednego rodzica.
5. Liczba zg??aszanych kandydatów nie mo??e by�? mniejsza ni?? minimalna liczba mandatów okre??lona w ust. 1.
6. Zg??oszeni kandydaci musz�? wyrazi�? zgod�? na kandydowanie.
7. Ka??dy z uprawnionych do g??osowania rodziców ma prawo odda�? jeden g??os na ka??dego kandydata uwzgl�?dniaj�?c liczb�? mandatów.
8. W przypadku wi�?kszej liczby kandydatów ni?? liczba mandatów ka??dy z uprawnionych do g??osowania rodziców ma prawo odda�? tyko tyle g??osów ile jest mandatów do obsadzenia.
9. Wybrania zostaj�? kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwi�?ksz�? liczb�? g??osów, a w przypadku równej liczby kandydatów i miejsc mandatowych ci, którzy uzyskali zwyk??�? wi�?kszo??�? g??osów.
10. W przypadku nie obsadzenia minimalnej liczby miejsc mandatowych przeprowadza si�? wybory uzupe??niaj�?ce wed??ug tych samych zasad.
11. Liczeniem g??osów oraz sporz�?dzeniem protoko??u zajmuje si�? dwuosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana do tego celu na pocz�?tku wyborów.

 

§ 5

1. Rada Rodziców w g??osowaniu jawnym wybiera spo??ród siebie przewodnicz�?cego, wiceprzewodnicz�?cego, skarbnika i sekretarza, a Komisja Rewizyjna przewodnicz�?cego i wiceprzewodnicz�?cego.
2. Rada Rodziców mo??e tworzy�? stale lub dora??nie komisje i zespo??y robocze spo??ród swoich cz??onków oraz innych rodziców, dla wykonania zada?? w ramach swoich kompetencji.
3. Na umotywowany wniosek Przewodnicz�?cego Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej Ogólne Zebranie Rodziców mo??e odwo??a�? cz??onka tych organów w trybie przewidzianym dla wyborów.
4. W przypadku odwo??ania cz??onka wybieralnych organów ogó??u rodziców i konieczno??ci uzupe??nienia ich sk??adu maj�? zastosowanie zasady okre??lone w §4.

§ 6

1. Pracami Rady Rodziców kieruje jej przewodnicz�?cy.
2. Posiedzenia Rady Rodziców odbywaj�? si�? nie rzadziej ni?? dwa razy w roku szkolnym
3. W szczególnych przypadkach, posiedzenie Rady Rodziców zwo??uje przewodnicz�?cy na wniosek: Dyrektora Szko??y, Rady Pedagogicznej, co najmniej 2/3 cz??onków Rady Rodziców oraz przewodnicz�?cego Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwa??y Rady Rodziców podejmowane s�? zwyk??�? wi�?kszo??ci�? g??osów, w obecno??ci co najmniej po??owy sk??adu rady. W przypadku równego roz??o??enia g??osów decyduje glos przewodnicz�?cego.
5. U chwa??y oraz wnioski zg??aszane w trakcie posiedzenia s�? protoko??owane.
6. Za prowadzenie dokumentacji Ogólnego Zebrania Rodziców oraz Rady Rodziców odpowiada sekretarz rady.
7. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
8. Ust�?puj�?ca Rada Rodziców dzia??a do momentu wyboru i ukonstytuowania nowej Rady.

§ 7

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz�?cy.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywa�? si�? co najmniej raz w roku szkolnym przed posiedzeniem Rady Rodziców po??wi�?conym podsumowaniu rocznej dzia??alno??ci rady oraz przed sprawozdawczo - wyborczym Ogólnym Zebraniem Rodziców.
4. Komisja Rewizyjna mo??e si�? zbiera�? na wniosek swojego przewodnicz�?cego lub Dyrektora Szko??y w ka??dym czasie w miar�? bie??�?cych potrzeb.
5. Ustalenia Komisji Rewizyjnej musz�? mie�? ka??dorazowo form�? pisemn�? i by�? przedstawione na posiedzeniach Rady Rodziców oraz Ogólnym Zebraniu Rodziców.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§ 8

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia??alno??ci szko??y z nast�?puj�?cych ?�róde??:
   1) sk??adki rodziców,
   2) wp??aty osób fizycznych i prawnych,
   3) dochody z imprez organizowanych dla rodziców i ??rodowiska.
2. Wysoko??�? sk??adki na wniosek Rady Rodziców ustala ka??dego roku w drodze uchwa??y Ogólne Zebranie Rodziców.
3. Rodzice kandydatów do szko??y w podaniu o przyj�?cie, sk??adaj�? deklaracj�? dotycz�?ce wspierania finansowego szko??y, a deklaracja ta jest form�? wyra??enia zgody na wnoszenie sk??adki na rzecz Rady Rodziców.
4. Je??li do szko??y ucz�?szcza wi�?cej ni?? jedno dziecko tych samych rodziców, wówczas rodzice wnosz�? tylko jedna sk??adk�?.
5. W indywidualnym trybie Rada Rodziców mo??e zwolni�? z wnoszenia cz�???ci lub ca??ej sk??adki rodziców, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna.
6. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 sk??adaj�? zainteresowani rodzice w formie pisemnej, a decyzja Rady Rodziców o zwolnieniu okre??la wielko??�? zwolnienia oraz okres na jaki zwolnienie obowi�?zuje.

§ 9

1. Wydatkowanie ??rodków Rady Rodziców odbywa si�? na podstawie preliminarza opracowanego i przyj�?tego na ka??dy rok szkolny.
2. Roczny preliminarz wydatków okre??la realizacj�? nast�?puj�?cych zada??:
   1) imprezy okoliczno??ciowe,
   2) wycieczki szkolne,
   3) wyjazdy uczniów na konkursy i przegl�?dy,
   4) nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów,
   5) zakupy ksi�???ek i pomocy dydaktycznych,
   6) dofinansowanie bie??�?cych wydatków zwi�?zanych z funkcjonowaniem szko??y,
   7) wydatki osobowe zwi�?zane z prowadzeniem rachunkowo??ci i ksi�?gowo??ci oraz kasy
3. Cele na jakie mog�? by�? wydatkowane ??rodki pozyskane w ramach sponsoringu, a wskazywane przez darczy??ców maj�? charakter obowi�?zuj�?cy.
4. Obs??ug�? rachunkowo - ksi�?gow�? ??rodków zgromadzonych przez Rad�? Rodziców prowadzi osoba z uprawnieniami.
5. Rada Rodziców okre??la zakres czynno??ci, p??ac�? i odpowiedzialno??�? ksi�?gowego zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzie??o.
6. U mow�? z ksi�?gowym w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodnicz�?cy.
7. Obs??ug�? kasow�? prowadzi kasjer na zasadach okre??lonych przez Rad�? Rodziców.
8. Zasady te okre??laj�? zakres czynno??ci, p??ac�? i odpowiedzialno??�? kasjera zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzie??o.
9. Umow�? z kasjerem w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodnicz�?cy.
10. Sprawozdania finansowe dla Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców w porozumieniu z kasjerem i ksi�?gowym przygotowuje skarbnik.
11. W celu przechowywania ??rodków oraz dokonywania operacji finansowych Rada Rodziców dysponuje rachunkiem bankowym.
12. Zasady rachunkowo??ci oraz obieg dokumentów reguluj�? odr�?bne przepisy.

 

 

 

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spó??dzielczy w P??o??sku Oddzia?? w Ciechanowie

19 8230 0007 3002 5062 2000 0001 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna