Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej


 Za??????cznik 4

REGULAMIN RADY RODZICÓW

§ 1

1. Organem Pa??stwowej Szko??y Muzycznej I - st. im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie b????d????cym reprezentacj???? ogó??u rodziców jest Rada Rodziców.

§ 2

1. Rada Rodziców jest samorodnym przedstawicielstwem wszystkich rodziców (opiekunów) uczniów szko??y wspó??dzia??aj????cym z Dyrektorem, Rad???? Pedagogiczn???? organami nadzoruj????cymi oraz innymi organizacjami i instytucjami w celu podejmowania dzia??a?? zmierzaj????cych do statutowej dzia??alno??ci szko??y.
2. Szczególnym celem Rady Rodziców jest dzia??anie na rzecz opieku??czej funkcji szko??y.
3. Do zada?? Rady Rodziców nale??y w szczególno??ci:
   1) Uchwalanie w porozumieniu z Rad???? Pedagogiczna planu wychowawczego szko??y w ka??dym roku szkolnym w terminie 30 dni od rozpocz????cia roku szkolnego. W przypadku braku porozumienia Rady Pedagogicznej z Rad???? Rodziców w powy??szym terminie plan wychowawczy ustala dyrektor szko??y w porozumieniu z organem nadzoru pedagogicznego. Plan ten obowi????zuje do czasu porozumienia.
   2) opiniowanie planu finansowego szko??y
   3) pobudzanie i organizowanie form aktywno??ci rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zada?? szko??y,
   4) gromadzenie funduszy niezb????dnych dla wspierania dzia??alno??ci szko??y, a tak??e ustalanie zasad ich wykorzystywania,
   5) zapewniania rodzicom we wspó??dzia??aniu z innymi organami szko??y rzeczywistego wp??ywu na jej dzia??alno??????,
   6) egzekwowanie podstawowych praw rodziców, takich jak:
 a) znajomo?????? zada?? i zamierze?? dydaktycznych szko??y,
 b) uzyskiwanie w ka??dym czasie rzetelnej informacji na temat swojego dziecka, jego post????pów lub trudno??ci w nauce,
 c) znajomo?????? wewn????trzszkolnego regulaminu oceniania oraz zasad klasyfikowania i promowania uczniów,
 d) uzyskiwanie porad w sprawie dalszego kszta??cenia swojego dziecka,
 e) wyra??anie i przekazywanie opinii na temat pracy szko??y,
 f) okre??lanie struktur dzia??ania ogó??u rodziców oraz Rady Rodziców.

 

 § 3

1. Podstawowym ogniwem organizacyjnym ogó??u rodziców jest Ogólne Zebranie Rodziców.
2. Ogólne Zebranie Rodziców odbywa si???? co najmniej raz w roku szkolnym oraz w miar???? potrzeb.
3. Ogólne Zebranie Rodziców zwo??uje przewodnicz????cy Rady Rodziców na swój wniosek, na wniosek Rady lub na wniosek Dyrektora Szko??y.
4. Ogólne Zebranie Rodziców jest prawomocne gdy w pierwszym terminie obecna jest co najmniej po??owa uprawnionych do g??osowania rodziców ustalona na podstawie listy aktualnie ucz????cych si???? uczniów, a w drugim terminie bez wzgl????du na liczb???? obecnych na zebraniu rodziców.
5. Uprawnionym cz??onkiem Ogólnego Zebrania Rodziców jest tylko jeden z rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.
6. Ogólne Zebrania Rodziców jest protoko??owane, a w protokole odnotowywane s???? uchwa??y, wnioski z dyskusji, a tak??e wyniki wyborów.

§ 4

1. Ogólne Zebranie Rodziców wybiera spo??ród siebie:
   1) Rad???? Rodziców w liczbie co najmniej 7 osób,
   2) Komisj???? Rewizyjn???? w liczbie 3 osób.
2. Wybory przeprowadza si???? na pierwszym zebraniu rodziców w ka??dym roku szkolnym
3. Wybory do Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej odbywaj???? si???? w g??osowaniu tajnym
4. Jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic. Rodze??stwa reprezentowane s???? równie?? przez jednego rodzica.
5. Liczba zg??aszanych kandydatów nie mo??e by???? mniejsza ni?? minimalna liczba mandatów okre??lona w ust. 1.
6. Zg??oszeni kandydaci musz???? wyrazi???? zgod???? na kandydowanie.
7. Ka??dy z uprawnionych do g??osowania rodziców ma prawo odda???? jeden g??os na ka??dego kandydata uwzgl????dniaj????c liczb???? mandatów.
8. W przypadku wi????kszej liczby kandydatów ni?? liczba mandatów ka??dy z uprawnionych do g??osowania rodziców ma prawo odda???? tyko tyle g??osów ile jest mandatów do obsadzenia.
9. Wybrania zostaj???? kandydaci, którzy uzyskali kolejno najwi????ksz???? liczb???? g??osów, a w przypadku równej liczby kandydatów i miejsc mandatowych ci, którzy uzyskali zwyk?????? wi????kszo?????? g??osów.
10. W przypadku nie obsadzenia minimalnej liczby miejsc mandatowych przeprowadza si???? wybory uzupe??niaj????ce wed??ug tych samych zasad.
11. Liczeniem g??osów oraz sporz????dzeniem protoko??u zajmuje si???? dwuosobowa Komisja Skrutacyjna wybrana do tego celu na pocz????tku wyborów.

 

§ 5

1. Rada Rodziców w g??osowaniu jawnym wybiera spo??ród siebie przewodnicz????cego, wiceprzewodnicz????cego, skarbnika i sekretarza, a Komisja Rewizyjna przewodnicz????cego i wiceprzewodnicz????cego.
2. Rada Rodziców mo??e tworzy???? stale lub dora??nie komisje i zespo??y robocze spo??ród swoich cz??onków oraz innych rodziców, dla wykonania zada?? w ramach swoich kompetencji.
3. Na umotywowany wniosek Przewodnicz????cego Rady Rodziców lub Komisji Rewizyjnej Ogólne Zebranie Rodziców mo??e odwo??a???? cz??onka tych organów w trybie przewidzianym dla wyborów.
4. W przypadku odwo??ania cz??onka wybieralnych organów ogó??u rodziców i konieczno??ci uzupe??nienia ich sk??adu maj???? zastosowanie zasady okre??lone w §4.

§ 6

1. Pracami Rady Rodziców kieruje jej przewodnicz????cy.
2. Posiedzenia Rady Rodziców odbywaj???? si???? nie rzadziej ni?? dwa razy w roku szkolnym
3. W szczególnych przypadkach, posiedzenie Rady Rodziców zwo??uje przewodnicz????cy na wniosek: Dyrektora Szko??y, Rady Pedagogicznej, co najmniej 2/3 cz??onków Rady Rodziców oraz przewodnicz????cego Komisji Rewizyjnej.
4. Uchwa??y Rady Rodziców podejmowane s???? zwyk?????? wi????kszo??ci???? g??osów, w obecno??ci co najmniej po??owy sk??adu rady. W przypadku równego roz??o??enia g??osów decyduje glos przewodnicz????cego.
5. U chwa??y oraz wnioski zg??aszane w trakcie posiedzenia s???? protoko??owane.
6. Za prowadzenie dokumentacji Ogólnego Zebrania Rodziców oraz Rady Rodziców odpowiada sekretarz rady.
7. Kadencja Rady Rodziców trwa jeden rok.
8. Ust????puj????ca Rada Rodziców dzia??a do momentu wyboru i ukonstytuowania nowej Rady.

§ 7

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Rady Rodziców.
2. Pracami Komisji Rewizyjnej kieruje jej przewodnicz????cy.
3. Posiedzenia Komisji Rewizyjnej powinny odbywa???? si???? co najmniej raz w roku szkolnym przed posiedzeniem Rady Rodziców po??wi????conym podsumowaniu rocznej dzia??alno??ci rady oraz przed sprawozdawczo - wyborczym Ogólnym Zebraniem Rodziców.
4. Komisja Rewizyjna mo??e si???? zbiera???? na wniosek swojego przewodnicz????cego lub Dyrektora Szko??y w ka??dym czasie w miar???? bie??????cych potrzeb.
5. Ustalenia Komisji Rewizyjnej musz???? mie???? ka??dorazowo form???? pisemn???? i by???? przedstawione na posiedzeniach Rady Rodziców oraz Ogólnym Zebraniu Rodziców.
6. Kadencja Komisji Rewizyjnej trwa jeden rok.

§ 8

1. Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej dzia??alno??ci szko??y z nast????puj????cych ????róde??:
   1) sk??adki rodziców,
   2) wp??aty osób fizycznych i prawnych,
   3) dochody z imprez organizowanych dla rodziców i ??rodowiska.
2. Wysoko?????? sk??adki na wniosek Rady Rodziców ustala ka??dego roku w drodze uchwa??y Ogólne Zebranie Rodziców.
3. Rodzice kandydatów do szko??y w podaniu o przyj????cie, sk??adaj???? deklaracj???? dotycz????ce wspierania finansowego szko??y, a deklaracja ta jest form???? wyra??enia zgody na wnoszenie sk??adki na rzecz Rady Rodziców.
4. Je??li do szko??y ucz????szcza wi????cej ni?? jedno dziecko tych samych rodziców, wówczas rodzice wnosz???? tylko jedna sk??adk????.
5. W indywidualnym trybie Rada Rodziców mo??e zwolni???? z wnoszenia cz??????ci lub ca??ej sk??adki rodziców, których sytuacja materialna jest szczególnie trudna.
6. Wniosek o zwolnienie, o którym mowa w ust. 5 sk??adaj???? zainteresowani rodzice w formie pisemnej, a decyzja Rady Rodziców o zwolnieniu okre??la wielko?????? zwolnienia oraz okres na jaki zwolnienie obowi????zuje.

§ 9

1. Wydatkowanie ??rodków Rady Rodziców odbywa si???? na podstawie preliminarza opracowanego i przyj????tego na ka??dy rok szkolny.
2. Roczny preliminarz wydatków okre??la realizacj???? nast????puj????cych zada??:
   1) imprezy okoliczno??ciowe,
   2) wycieczki szkolne,
   3) wyjazdy uczniów na konkursy i przegl????dy,
   4) nagrody rzeczowe dla najlepszych uczniów,
   5) zakupy ksi??????ek i pomocy dydaktycznych,
   6) dofinansowanie bie??????cych wydatków zwi????zanych z funkcjonowaniem szko??y,
   7) wydatki osobowe zwi????zane z prowadzeniem rachunkowo??ci i ksi????gowo??ci oraz kasy
3. Cele na jakie mog???? by???? wydatkowane ??rodki pozyskane w ramach sponsoringu, a wskazywane przez darczy??ców maj???? charakter obowi????zuj????cy.
4. Obs??ug???? rachunkowo - ksi????gow???? ??rodków zgromadzonych przez Rad???? Rodziców prowadzi osoba z uprawnieniami.
5. Rada Rodziców okre??la zakres czynno??ci, p??ac???? i odpowiedzialno?????? ksi????gowego zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzie??o.
6. U mow???? z ksi????gowym w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodnicz????cy.
7. Obs??ug???? kasow???? prowadzi kasjer na zasadach okre??lonych przez Rad???? Rodziców.
8. Zasady te okre??laj???? zakres czynno??ci, p??ac???? i odpowiedzialno?????? kasjera zatrudnionego w ramach umowy zlecenia lub umowy o dzie??o.
9. Umow???? z kasjerem w imieniu Rady Rodziców zawiera jej przewodnicz????cy.
10. Sprawozdania finansowe dla Komisji Rewizyjnej i Rady Rodziców w porozumieniu z kasjerem i ksi????gowym przygotowuje skarbnik.
11. W celu przechowywania ??rodków oraz dokonywania operacji finansowych Rada Rodziców dysponuje rachunkiem bankowym.
12. Zasady rachunkowo??ci oraz obieg dokumentów reguluj???? odr????bne przepisy.

 

 

 

 

Konto Rady Rodziców

Bank Spó??dzielczy w P??o??sku Oddzia?? w Ciechanowie

19 8230 0007 3002 5062 2000 0001 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna