Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Centrum Edukacji Artystycznej

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


    Pa??stwowa Szko??a Muzyczna I st. im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie zosta??a powo??ana w roku 1970, na bazie pr???nie dzia??aj?cego ogniska muzycznego w  Ciechanowie ( od  1946 roku). Szko??a kszta??ci   dzieci  i m??odzie??   w zakresie gry na instrumentach klasycznych. W ci?gu 40 letniej historii, w jej murach wychowa??o si? wielu absolwentów, którzy dzi?? s? zawodowymi muzykami, ucz? w szko??ach muzycznych, graj? w filharmoniach, komponuj?.  Absolwenci kontynuuj? nauk? w  szko??ach muzycznych II stopnia  w M??awie, Warszawie, Olsztynie, P??ocku i Gda??sku. W ci?gu ostatnich kilkunastu lat oko??o 20 absolwentów  uko??czy??o wy??sze uczelnie muzyczne - m. in. w  Gda??sku, ?odzi, Warszawie. Niektórzy z nich zasilili szeregi kadry pedagogicznej naszej szko??y. Obecne grono nauczycielskie sk??ada si? z wysokiej klasy specjalistów, wykszta??conych w polskich  uczelniach muzycznych. Wielu nauczycieli prowadzi dzia??alno??? artystyczn? w ró??nych formacjach wykonawczych na terrenie Polski. W licznych konkursach, presti??owych i mniej presti??owych, uczniowie ciechanowskiej szko??y cz?sto  osi?gali  bardzo dobre wyniki. Na najwi?ksze uznanie zas??uguj? wychowankowie  sekcji fortepianu.

   W ostatnich latach absolwenci  maj? mo??liwo??? dalszego kszta??cenia na miejscu  w Ciechanowie,  gdy?? powo??ana zosta??a  filia szko??y muzycznej II  stopnia, funkcjonuj?ca  w  tym  samym  budynku  przy  ulicy  Ma??gorzackiej 16.   Program   nauczania   w szkole obejmuje: - fortepian, akordeon, skrzypce, saksofon, klarnet, flet poprzeczny; przedmioty teoretyczne: kszta??cenie s??uchu, audycje muzyczne, rytmika; zespo??y instrumentalne i chór. 

Państwowa Szkoła Muzyczna