Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


mgr Joanna Makijonko - dyrektor  Pa??stwowej Szko??y Muzycznej  I st. w Ciechanowie, nauczycielka - spec.:  fortepian

mgr Tatiana Fedorczuk-Eichler - spec.: fortepian

mgr Monika Marut - spec.: fortepian

mgr Adam Sychowski - spec.: fortepian

mgr Micha?? Kaszubowski - spec.: fortepian

mgr Konrad Lusawa - spec.: saksofon, klarnet

mgr Justyna Kierczy??ska-Kuli??ska - spec.: skrzypce

mgr Piotr Tomala - spec.: akordeon

mgr Ma??gorzata Lewandowska - spec.: akordeon, kszta??cenie s??uchu

mgr Joanna Podwojewska - spec.: teoria muzyki

mgr Ewa Liebchen - spec.: flet poprzeczny

 

 

 


 

 

REGULAMIN RADY PEDAGOGICZNEJ


§ 1

 

Postanowienia wst?pne
1. Rada Pedagogiczna jest statutowym organem Pa??stwowej Szko??y Muzycznej I - stopnia im. Stanis??awa Moniuszki w Ciechanowie.
2. Niniejszy regulamin reguluj?cy prac? Rady Pedagogicznej stanowi za???cznik do statutu szko??y.
3. Rada Pedagogiczna obraduje na posiedzeniach plenarnych oraz w powo??anych przez siebie sta??ych i dora??nych komisjach.
4. Posiedzenia Rady Pedagogicznej odbywaj? si? w pozalekcyjnym czasie.
5. Przewodnicz?cym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szko??y, a w razie jego nieobecno??ci wyznaczony przez niego nauczyciel.
6. Cz??onkami Rady Pedagogicznej s? wszyscy nauczyciele bez wzgl?du na wymiar czasu pra-cy w jakim s? zatrudnieni.


§ 2


Obowi?zki i prawa Przewodnicz?cego Rady Pedagogicznej
1. Przewodnicz?cy Rady Pedagogicznej ma obowi?zek:
   1/ pisemnego powiadamiania cz??onków rady o plenarnym posiedzeniu na co najmniej 7 dni przed jego planowanym terminem, podaj?c godzin? rozpocz?cia posiedzenia oraz propozycj? porz?dku obrad zawart? w ksi???ce zarz?dze??,
   2/ przedstawiania radzie dokumentów stanowi?cych przedmiot posiedzenia w formie pi-semnej, w terminie umo??liwiaj?cym zapoznanie si? z ich tre??ci?,
   3/ podawania i wyja??niania podstawy prawnej podejmowanych uchwa??,
   4/ realizacji uchwal rady,
   5/ tworzenia atmosfery ??yczliwo??ci i zgodnego wspó??dzia??ania wszystkich cz??onków rady,
   6/ oddzia??ywania na postaw? nauczycieli, pobudzania ich do twórczej pracy i podnoszenia kwalifikacji zawodowych,
   7/ dbania o autorytet rady, ochrony godno??ci i praw nauczycieli,
   8/ zapoznawania cz??onków rady z obowi?zuj?cymi przepisami prawa oraz omawianie trybu i form ich realizacji,
   9/ przedstawiania radzie uchwal innych statutowych organów szko??y,

2. Dla usprawnienia obrad Rady Przewodnicz?cy ma prawo do:
   1/ udzielania g??osu cz??onkom rady,
   2/ odbierania g??osu w przypadkach, gdy wypowied?? cz??onka rady odbiega od tematu reali-zowanego w danym momencie porz?dku obrad,
   3/ og??aszania przerw w obradach z w??asnej inicjatywy lub zwyk??ej wi?kszo??ci cz??onków rady,
   4/ zawieszania obrad na czas niezb?dny do wyja??nienia w?tpliwo??ci prawnych wynik??ych w zwi?zku z podejmowanymi uchwa??ami lub dla uzupe??nienia dokumentacji niezb?dnej dla prawomocno??ci decyzji rady,
   5/ ???dania przedstawienia wniosku w formie pisemnej i jego uzasadnienia,
   6/ poddawania pod g??osowanie ka??dego wniosku zg??oszonego przez cz??onków rady,
   7/ wyznaczania protokolanta.


§ 3


Obowi?zki i prawa cz??onków Rady Pedagogicznej
1. Cz??onkowie Rady Pedagogicznej s? zobowi?zani do:
   1/ przygotowywania na posiedzenia plenarne rady niezb?dnych dokumentów i materia??ów z zakresu przewidzianego w proponowanym porz?dku obrad,
   2/ zapoznawania si? z obowi?zuj?cymi przepisami prawa szkolnego oraz innymi dokumen-tami i materia??ami b?d?cymi przedmiotem dzia??alno??ci rady,
   3/ przestrzegania prawa szkolnego oraz wewn?trznych zarz?dze?? Dyrektora Szko??y,
   4/ czynnego uczestniczenia we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i jej komisji, do których zostali powo??ani,
   5/ uczestniczenia we wszystkich formach doskonalenia zawodowego organizowanego na terenie szko??y lub poza ni?, je??li zostali przez szko??? skierowani,
   6/ realizowanie wszystkich prawomocnych uchwal rady, tak??e wtedy, gdy zg??aszali do nich swoje zastrze??enia,
   7/ przestrzegania poufno??ci i tajemnicy obrad rady,
   8/ sk??adania przed rad? sprawozda?? z wykonania powierzonych zada??, .
   9/ wspó??tworzenia atmosfery ??yczliwo??ci, kole??e??stwa i zgodnego wspó??dzia??ania w d???e-niu do celów okre??lonych w statucie szko??y.

2. Cz??onkowie Rady Pedagogicznej maj? prawo do:
   1/ zg??aszania w formie ustnej lub pisemnej wniosków z zakresu wszystkich spraw obj?tych porz?dkiem obrad rady oraz ca??okszta??tu dzia??alno??ci szko??y,
   2/ zg??aszanie wniosków w sprawie uzupe??nienia porz?dku obrad rady,
   3/ wyra??ania opinii w ramach opiniodawczych kompetencji rady,
   4/ podejmowania w g??osowaniu decyzji w formie uchwa?? w ramach stanowi?cych kompe-tencji rady,
   5/ zg??aszania zastrze??e?? w zwi?zku z podejmowanymi uchwa??ami,
   6/ pe??nej informacji na temat dzia??alno??ci szko??y.


§ 4


Protoko??owanie posiedze?? plenarnych Rady Pedagogicznej
1. Podstawowym dokumentem rejestruj?cym dzia??alno??? Rady Pedagogicznej jest ksi?ga pro-toko??ów zesznurowana, opiecz?towana i podpisana przez Dyrektora Szko??y, zaopatrzona klauzul?: "Ksi?ga zawiera ... stron i obejmuje okres pracy Rady Pedagogicznej od dnia ... do dnia ....
2. Protoko??owaniem posiedze?? zajmuje si? kolejno cz??onkowie Rady Pedagogicznej wyzna-czeni przez przewodnicz?cego.
3. Protokó?? z posiedzenia Rady Pedagogicznej powinien zawiera?:

    1/ tre??ci wszystkich uchwal z klauzul o ich przyj?ciu b?d?? odrzuceniu oraz liczb? g??osów za i przeciw,
    2/ zapisy dotycz?ce opinii wyra??onych przez rad? w sprawach wymagaj?cych takich opi-nii,
    3/ wnioski zg??aszane przez cz??onków rady z klauzuli o ich przyj?ciu lub odrzuceniu oraz liczb? g??osów za i przeciw,
    4/ zastrze??enia do tre??ci uchwal zg??aszane przez cz??onków rady,
    5/ ustalenia porz?dkowe zaproponowane przez przewodnicz?cego lub cz??onków rady i przez rad? przyj?te.
4. Ostateczne zredagowanie protoko??u powinno nast?pi? po zako??czeniu posiedzenia Rady Pedagogicznej, a jego tre??? przed??o??ona do wgl?du cz??onkom rady na 7 dni przed nast?pnym posiedzeniem.
5. Odczytanie protoko??u, naniesienie poprawek i uzupe??nie?? nast?puje na pocz?tku kolejnego posiedzenia Rady Pedagogicznej, która w drodze uchwa??y protokó?? przyjmuje.
6. Protokó?? po przyj?ciu go przez rad?, podpisuje przewodnicz?cy, protokolant i wszyscy cz??onkowie wed??ug za???czonej na zako??czenie listy obecno??ci.


§ 5


Postanowienia ko??cowe
1. Regulamin Rady Pedagogicznej stanowi integralny element statutu, a propozycje zmian, zg??aszane przez przewodnicz?cego lub cz??onków Rady Pedagogicznej, podlegaj? procedurze przewidzianej w statucie dla innych uchwa??.
2. Regulamin wchodzi w ??ycie z dniem uchwalenia.

 

 

 

Państwowa Szkoła Muzyczna