Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej


Uwaga Negatywna Ocena

UWAGA RODZICE!


Informacja o konsekwencjach otrzymania negatywnej rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych zajęć edukacyjnych:


W szkole artystycznej z przedmiotów:


a) Kształcenie słuchu;


b) Instrument główny, ocena dopuszczająca jest oceną negatywną.


Oceną negatywną z pozostałych zajęć obowiązkowych w danej klasie jest ocena niedostateczna. Z zajęć edukacyjnych, z których uczeń otrzymał ocenę negatywna, z wyjątkiem zajęć, z których ocena jest ustalona w trybie egzaminu promocyjnego (instrument główny) uczeń może przystąpić do egzaminu poprawkowego. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego lub otrzymał negatywną ocenę z egzaminu promocyjnego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej lub nie ukończy szkoły.


Nieotrzymanie promocji oznacza skreślenie ucznia z listy uczniów, chyba, że rada pedagogiczna, biorąc dotychczasowe osiągnięcia ucznia pod uwagę, wyrazi zgodę na powtórzenie danej klasy.


Uczeń może powtarzać daną klasę tylko raz.


                                                                              Dyrektor Szkoły.
Państwowa Szkoła Muzyczna