Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory

Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO


Przesłuchania Wstępne

UWAGA !!! PRZESŁUCHANIA WSTĘPNE !!!


Państwowa Szkoła Muzyczna I st. zaprasza dzieci i młodzież od 6 - 16 lat do podjęcia w roku szkolnym 2020/2021 nauki gry na następujących instrumentach : fortepian, skrzypce, gitara, flet, akordeon, klarnet, saksofon i wiolonczela. Prosimy o składanie podań o przyjęcie drogą elektroniczną na adres: psm_ciechanow@wp.pl. Formularz do wypełnienia znajduje się na stronie internetowej szkoły:psmciechanow.pl w zakładce do pobrania. O terminie przesłuchań wstępnych, których wyniki są podstawą rekrutacji, poinformujemy w stosownym terminie w zależności od sytuacji epidemiologicznej. Przesłuchania polegają na zaśpiewaniu przygotowanej piosenki, testach słuchowych z użyciem fortepianu oraz sprawdzeniu przydatności fizycznej i motorycznej do danego instrumentu. Prosimy zatem o obserwowanie naszej strony internetowej oraz szkolnego Facebooka.


WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PRZESŁUCHANIA WSTĘPNEGO


Do podania o przyjęcie do szkoły należy dołączyć:


• w przypadku kandydata w wieku 6 lat zaświadczenie o korzystaniu z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021, lub opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną albo niepubliczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną założoną zgodnie z art. 168 oraz zatrudniającą pracowników posiadających kwalifikacje określone dla pracowników publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych,


• zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia kształcenia w szkole muzycznej I st., wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,


• obowiązek informacyjny dla kandydata i dla opiekunów w związku z przetwarzaniem danych osobowych;


ewentualnie dokumenty :


 wielodzietność rodziny kandydata;


 niepełnosprawność kandydata;


 niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;


 niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;


 niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;


 samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;


 objęcie kandydata pieczą zastępczą;


Podczas przesłuchania wstępnego brane będą pod uwagę wyniki badania przydatności, w zakres którego wchodzi: sprawdzenie uzdolnień muzycznych oraz predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie.


Badanie obejmuje: zaśpiewanie z pamięci piosenki. sprawdzenie poczucia rytmu, słuchu muzycznego, pamięci muzycznej, koordynacji ruchowej, sprawdzenie predyspozycji do nauki gry na określonym instrumencie, rozmowę z kandydatem.
Państwowa Szkoła Muzyczna