Baner Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Stanisława Moniuszki


Biuletyn Informacji Publicznej

MINISTERSTWO KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Centrum Edukacji Artystycznej

Moniuszko - biografia, muzyka, ciekawostki, utwory


Informacja o rekrutacji do czwartej kadencji Rady Dzieci i M??odzie??y RP przy Ministrze Edukacji Narodowej

Szanowni Pa??stwo Dyrektorzy,


jest nam niezmiernie mi??o poinformowa?, ??e zgodnie z decyzj? Ministra Edukacji Narodowej zosta??a og??oszona rekrutacja do czwartej kadencji Rady Dzieci i M??odzie??y Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej.


Zwracamy si? w zwi?zku z tym z uprzejm? pro??b? o upowszechnienie w??ród uczniów informacji o naborze. Jeste??my przekonani, ??e mo??liwo??? swobodnego wyra??ania w??asnych pogl?dów przez dzieci i m??odzie?? w sprawach bezpo??rednio ich dotycz?cych, ma istotne znaczenie.


Rada jest organem pomocniczym ministra. Do jej zada?? nale??y m.in. opiniowanie projektów dokumentów opracowywanych w ministerstwie, odnosz?cych si? do spraw dzieci i m??odzie??y oraz przedstawianie w??asnych propozycji zmian w edukacji.


Do Rady kandydowa? mog? uczniowie szkó?? znajduj?cych si? na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, którzy uko??czyli 13. rok ??ycia oraz absolwenci tych szkó??, którzy do dnia 31 lipca br. nie uko??cz? 21. roku ??ycia.


Szczegó??y dotycz?ce rekrutacji znajduj? si? w komunikacie na stronie internetowej ministerstwa (link: https://www.gov.pl/web/edukacja/men-oglasza-nabor-do-rady-dzieci-i-mlodziezy).


Z wyrazami szacunku Biuro Organizacyjne Ministerstwo Edukacji Narodowej
Państwowa Szkoła Muzyczna